ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЛОГОКОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • Л.С. Журавльова
Ключові слова: компетентність, логопедична компетентність (логокомпетентність), вчителі початкових класів, учні молодшого шкільного віку

Анотація

У статті висвітлені теоретичні питання формування логопедичної компетентності учителів початкових класів в аспекті комплексної допомоги учням з труднощами у формуванні та порушеннями письма. Розкрито зміст понять «компетентність», «професійна компетентність вчителів» у сучасній науковій
літературі. Підкреслено інтегративний характер поняття «логокомпетентність вчителя початкових класів», визначена його структура. Зазначено, що успіх дитини з труднощами у формуванні та порушеннями навичок письма залежать від компетентності педагогічного працівника, від його бажання розібратися у проблемі, вміння надавати корекційно-педагогічну допомогу.

Посилання

1. Безруких М.М. Трудности обучения в начальной школе / М.М. Безруких. – М. : Эксмо, 2009. – 464 с. 2. Губарєва О.С. Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук : 19.00.06 / О.С. Губарєва ; Харк. нац. ун-т
внутр. справ. – Х., 2005. – 18 с. 3. Елькін М.В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності : автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / М.В. Елькін ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. –
К., 2005. – 20 с.
4. Журавльова Л.С. Діти молодшого шкільного віку з мовленнєвими порушеннями у системі освіти / Л.С. Журавльова // Науковий часопис НПУ імені
М.П. Драгоманова. Серія № 19 : Корекційна педагогіка та психологія: [зб. наук. праць]. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32. – Ч 1. – С. 101-107.
5. Исаев Д.Н. Психопатология детского возраста / Д.Н. Исаев. – СПб : СпецЛит, 2007.– 464 с.
6. Орбан-Лембрик Л.Е. Особистість у контексті соціально-психологічної парадигми / Л.Е. Орбан-Лембрик // Соціально-психологічний вимір демократичних
перетворень в Україні. – К., 2003. – С. 378–391.
7. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников / И.Н. Садовникова. – М. : ВЛАДОС, 1997. – 255 с.
8. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения / А.Л. Сиротюк. – М. : Сфера, 2003 – 288 с.
9. Berninger V. Research-supported differential diagnosis of specific learning disabilities and implications for instruction and response to instruction (RTI). In
A. Prifitera, D. Saklofske, & L. Weiss (Eds.), WISC-IV clinical assessment and intervention – 2008 (2nd ed., pp. 69-108) /V. Berninger, L. O’Donnell, J. Holdnack. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intellectualtakeout.org/blog/john-dewey-and-progressive-case-homeschooling
10. Ryle G. The Concept of Mind / G. Ryle. – London :Hutchinson, 1949. – 328 p.
11. Tissot Ph. Terminology of vocational training policy (A multilingual glossary for an enlarged Europe) = Терминология профессионального обучения: Европейский глоссарий / Ph. Tissot ; пер. с англ. V. Klenha. – European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2004 – 59 p.
12. White R.W. Motivation reconsidered: The concept of competence / R.W. White // Psychological Review. – 1959. – № 66. – P. 279–333.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
72-76
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ