НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

  • А.О. Денисенко
Ключові слова: університет, студент, дозвілля, наука, дослідження, гурток, товариство

Анотація

Автор у статті розкрив окремі питання історії організації науково-дослідної роботи
як форми професійно спрямованого дозвілля студентської молоді на прикладі Острозької,
Києво-Могилянської академії, Харківського колегіуму, Харківського і Київського
університетів. Виявлено, що серед форм поширеними були експедиції, підготовка наукових
доповідей, видання наукових праць, відвідування музеїв, бібліотек, архівів, переклади,
поширення наукових знань серед населення.

Посилання

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія: підручник / А.М. Алексюк. – К.
Либідь, 1998. – 560 с.
2. Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655 по 1905 год):
Историческая монография в 2-х т. / Д. Багалей, Д. Миллер / – Т. 1: (ХVІІ – ХVІІ вв.) – Харьков
: Изд-во Харьковского городского общественного управления, 1905 – 568 с. ; Т. 2 : (XIX и XX
вв.). – Харьков: Зильберберг и сыновья, 1912. – 973 с.
3. Лебедев А.С. Харьковский коллегиум как просветительский центр Слободской Украины до
учреждения в Харькове университета / А.С. Лебедев // Чтения в Обществе Истории и
Древностей Российских. – М., 1885. – Кн.4. – С. 20.
4. Мединський Є.М. Історія російської педагогіки до Великої Жовтневої соціалістичної
революції / Є.М. Мединський. – К.: Радянська школа, 1938. – 468 с.
5. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних
закладах України (історико-педагогічний аспект) / О.М. Микитюк. – Харків: ОВС, 2001. –
256 с.
6. Мицько І.З. Острозька словяно-греко-латинська академія / І.З. Мицько. – К. : Вища школа,
1990. – С.26.
7. Острозька Академія ХVІ – ХVІІ ст.: Енциклопедичне видання. – Острог, 1997. – С. 129 – 130.
48
8. Петров М. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии / М. Петров. – Кіев,
1904. – Т.1. – Ч.1. – С. 12 – 19.
9. Проблемы высшей школы : Научные исследования студентов. – К.: Высшая школа, 1975. –
120 с.
10. Прокопович Ф. Письмо Прокоповича к архиепископу Рафаилу Заборовскому 8 марта 1734 г.
/ Ф. Прокопович // Киевская старина. – 1884. – Кн. 3. – С. 511.
11. Рождественский С.В. Очерки по истории системы народного просвещения в России в ХVІІІ –
ХІХ вв. / С. В. Рождественский // Записки историко-филологического факультета СанктПетербургского ун-та. – С.-Пб., 1912. – Х. – Ч. 104. – 680 с.
12. Сборник материалов для истории просвещения в России. – С.-Пб.: Изд. Министерства
народного просвещения, 1893. – 876 с.
13. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения: В 16-ти т. – С.-Пб.: Тип.
Имп. акад. наук, 1864 – 1904.
14. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Підготував Ю. Вільчинський. – 2-ге вид.
/ С. Сірополко. – Львів: Афіша, 2001. – 664 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
42-48
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ