МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ (50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

  • І.Я. Жорова
Ключові слова: методичний супровід, науково-методичний супровід, професійний розвиток педагогів, підвищення кваліфікації

Анотація

У статті на основі нормативних документів у галузі освіти Української РСР 50-х
років ХХ століття розглянуто проблему методичного супроводу професійного розвитку
педагогів у системі підвищення кваліфікації.

Посилання

1. Капченко О. Л. Діяльність районних відділів народної освіти з підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів в Україні (1945-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01
"Теорія та історія педагогіки" / О. Л. Капченко. – К., 1999. – 21 с.
2. Словник української мови: в 11 т. Т. 9 / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; ред.
І. К. Білодід. – К. : Наукова думка, 1978. – 916 с.
3. Сорочан Т. М. Безперервний процес розвитку професіоналізму педагогів у системі
післядипломної освіти / Т. М. Сорочан // Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – № 1. –
С. 75–80.
4. Стенограма республіканської наради-семінару директорів обласних інститутів удосконалення
вчителів, 1 грудня 1955 року // ЦДАВО України. – Ф.166. – Оп. 15. – Сп. 1613. – Арк. 55−65.
5. Шуляк Н. Науково-методичний супровід діяльності педагогів щодо формування у
старшокласників ціннісного ставлення до людини / Н. Шуляк // Нова педагогічна думка:
наук.-метод. журн. – 2012. – № 3. С. 123-133.
6. Ф.166, опис 15, №2349 на 130 арк. Річний звіт про роботу шкіл та органів народної освіти
УРСР за 1957-1958 навчальний рік.
7. Ф.166, опис 15, №1348 на 131 арк. Отчёт о работе школ УССР в 1952-1953 учебном году.
8. Ф.166, опис 15, №1376 на 178 арк. Звіт Полтавського обласного інституту удосконалення
кваліфікації учителів та аналізи успішності за 1952-1953 навальний рік.
9. Ф.166, опис 15, №2603 на 183 арк. Річний звіт про роботу шкіл Харківської області за 1958-
1959 навчальний рік.
10. Ф.166, опис 15, №2928 на 128 арк. Річний звіт про роботу шкіл Міністерства освіти УРСР та
органів народної освіти за 1959-1960 навчальний рік.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
52-57
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ