СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРИРОДОЗНАВЧИХ ТА МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (20-ТІ – ПОЧАТОК 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

  • О.Е. Жосан
Ключові слова: види шкільної навчальної літератури, комплексне навчання, навчальна програма, навчальний посібник, розсипний підручник, підручник-журнал, робоча книга

Анотація

У статті аналізується стан та визначаються тенденції розвитку вітчизняної
шкільної навчальної літератури з природознавства, математики, фізики, хімії та географії
у 1921 – 1932 роках. Розглядаються основні чинники, що впливали на стан і функціонування
різних видів навчальної літератури.

Посилання

1. Головко М. В. Підручник для трудової школи як феномен вітчизняної дидактики фізики 20-
30-х рр. ХХ ст. / М. В. Головко // Проблеми сучасного підручника: [зб. наук. праць / ред.
кол.]. – Вип. 10. – К.: Ін-т педаг. НАПН України, 2010.– С. 293–301.
2. Гуцал Л. А. Розвиток шкільної природничої освіти на Правобережній Україні (друга
половина ХІХ – початок ХХ століття): дис. … кандидата пед. наук: 13.00.01 / Л.А.Гуцал. –
Житомир, 2011. – 205 с.
3. Дічек Н. П. Підручники О. М. Астряба з математики / Н. П. Дічек // Початкова школа. – 1984.
– № 7. – С. 61–63.
4. Донік О. М. Реалізація змісту хімічних знань у шкільній навчальній літературі в Україні за
комплексною системою навчання / Олена Миколаївна Донік // Вісник Житомирського
державного університету імені Івана Франка: Зб. наук. праць. – Житомир, 2007. – Вип. 36. –
С. 145–147.
5. Марченко Т. Жизнь в цифрах: книга по математике для 4-го года обучения в школах І
ступени / Т. Марченко, В. Марченко. – Ростов на Дону: Сев. Кавказ, 1930. – 123 с.
6. Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР (1917-1967): моногр. / А. Г. Бондар,
О. Г. Дзеверін, Б. С. Кобзар [та ін.]. – К.: Рад. шк., 1967. – 484 с.
7. Науменко С. О. Географічний зміст підручників для початкових класів у період побудови
української радянської системи освіти (1921-1930 роки) / С. О. Науменко // Проблеми
сучасного підручника: [зб. наук. праць / ред. кол.]. – Вип. 8. – К.: Наук. думка, 2008. – С.
522-532.
8. Пономарьов Р. Короткий курс фізики та хімії з основами механіки та електротехніки.
Конспективний виклад / Р. Пономарьов. – Одеса: ДВУ, 1926. – 216 с.
9. Програми другого концентру для сільських і міських трудових шкіл (за комплексною
системою) / НКО УСРР. – Х.: ДВУ, 1926. – 193 с.
10. Програми з фізики для трудової політехнічної школи (V–VIII роки навчання) / НКО УСРР –
Х.: Рад. школа, 1932. – 27 с.
11. Програми ФЗС та ШСМ. ІІ випуск. Природознавство, фізика, хімія, математика / НКО УСРР
– Х.: Рад. школа, 1931. – 95 с.
12. Рабочая книга по математике: для пятого года обучения в городской школе / М. Ф. Берг,
М. А. Знаменский, Т. Н. Попов и др.; под. ред. А. М. Воронца. – М.-Л.: Госиздат, 1930. –
224 с.
13. Семеновська Л. Ідея політехнізму в підручникотворенні (друга половина ХІХ – початок ХХ
ст.) / Л. Семеновська // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць. –
Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2008. – Вип. ХL. – С. 166-171.
14. Хотинський Є. С. Короткий курс хемії. Старший концентр трудшколи / Є. С. Хотинський. –
Х.-К.: Держвидав України, 1930. – 243 с.
64
15. Шоробура І. М. Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (ХІХ–XX
століття) : автореф. дис. … доктора пед. наук за спец. 13.00.01 / Шоробура Інна Михайлівна.
– К., 2007. – 42 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
57-64
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ