МОВА ВИКЛАДАЧА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

  • Ю. М. Лимарєва
Ключові слова: свідомість, мова, педагог, лекторська майстерність, навчання

Анотація

У статті розглянуто позиції провідних педагогів-практиків ХІХ століття на проблему
важливості мови викладача вищих навчальних закладів в аспекті формування свідомого
спеціаліста, доведено позачасовість поставленої проблеми та доцільність комплексного
використання інших розмовних методів навчання, що набували визнання в зазначений період,
виділено основні вимоги до лекторської майстерності педагога

Посилання

1. Алексеенко М. М. Воспоминания о профессоре Харьковского университета
К. К. Гаттенбергере / М. М. Алексеенко // Записки Императорского Харьковского
университета. – 1905. – № 1. – С. 11 – 20.
2. Барбіна Є. С. Формування педагогічної майстерності в системі безперервної
педагогічної освіти : автореферат дис. ... д-ра. пед. наук: спец.13.00.04 / Є. С. Барбіна –
К., 1998. – 37 с.
3. Бузескул В. П. А. С. Лебедев: некролог / В. П. Бузескул // ЖМНП. – 1910. – Ч. 26, № 4. – С.
102 – 113.
4. Бузескул В. П. Из истории Харьковского университета второй половины 70-х годов пришлого
века: (личные воспоминания) / В. П. Бузескул // Наук. зап. наук.-дослід. кафедри історії укр.
культури. – 1927. – № 6. – С. 1 – 14.
5. Гриньова В. М. Цілісний підхід до формування педагогічної культури майбутнього вчителя /
В. М. Гриньова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. – Х., 1997. –
Вип. 4. – С. 54 – 59.
6. Жовтобрюх В. Ф. Культура мови вчителя: курс лекцій / В. Ф. Жовтобрюх; за ред.
О. Г. Муромцевої. – Х.: Гриф, 1998. – 208 с.
7. Золотухіна С. Т. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального
закладу (історико-педагогічний аспект) / С. Т. Золотухіна, Л. Д. Зеленська. – Х. : ХНПУ, 2007.
– 185 с.
8. Как слово наше отзовется. Вып. 2. О лекторском мастерстве. – М.: Знание, 1984. – 64 с.
9. Микитюк В. О. Формування професійно-педагогічної майстерності викладачів вищих освітніх
закладів Слобожанщини у другій половині ХІХ – ХХ століття: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 /
В. О. Микитюк – Х., 2004. – 201 с.
10. Юридический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования
(1805 – 1905) / под ред. Чубинского М. П., Багалея Д. И. – Х.: Типография печатное дело,
1908. – 309 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
76-80
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ