СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У ХІХ СТ

  • І.І. Мартиненко
Ключові слова: учнівська молодь, національна освіта, соціально-педагогічні умови, розвиток

Анотація

У статті на основі аналізу історико-педагогічних джерел виділено та схарактеризовано
соціально-педагогічні передумови розвитку ідеї національної освіти учнівської молоді в Україні у
ХІХ столітті.

Посилання

1. Бабишин С. "Поучение" детям Владимира Мономаха и его историко-педагогическое значение
/ С. Бабишин // Советская педагогика – 1974. – № 9 – С. 119–124.
2. Білоцерківський В.Я. Історія України. Курс лекцій. Навч. посібник. – Харків, 1999. – 652 с.
3. Гаєцький Ю. Жінки меценати освіти / Ю. Гаєцький // Рідна школа. – 2005. – № 11 (листопад). Ч.
3 (143). – С. 13–14.
4. Григорій Сковорода. Вірші. Пісні Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. –
К. : Наук. думка, 1983. – 542 с.
5. Данилевский Г.П. Украинская старина: Материалы для истории украинской литературы и
народного образования. – Х. : Изд. Заленского и Любарского, 1866. – 403 с.
6. Демков М. И. История русской педагогики. Ч.3 : Новая русская педагогика (ХІХ). – М., 1990. –
532 с.
85
7. Історія педагогіки / За заг. ред. член-кор. НАПН України, д.п.н., проф. А.В. Троцко. – Харків, 2008. –
556 с.; Історія української школи і педагогіки: [Навч. посібник для пед. навч. закладів] / О.О. Любар,
М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко – К.: Знання, 2006. – 447 с.
8. Масол Л.М. Лазар Баранович: джерела духовності / Л.М. Масол // Рідна школа. – 1993. – С. 11 – 12.
9. Пуха І.В. Про школи запорізьких козаків // Педагогіка. Вип. 9. Питання навчально-виховної роботи
та історії освіти. – К. : "Радянська школа", 1970. – С. 95-108.
10. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко; Підгот. Ю. Вільчинскьий. – 2-ге вид. –
Львів : Афіша, 2001. – 663 с.: порт.
11. Сумцов М. Малюнки життя українського народного слова. / М. Сумцов. – Х. : Друкарня "Печатне
Діло", 1910. – 144 с.
12. Хрестоматія з історії педагогіки : в 2-х т. Т. 2 / За заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук,
проф. А. В. Троцко. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 524 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
80-85
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ