ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • І.В. Стражнікова
Ключові слова: дослідження, науковці, Західний регіон України, історіографія, знання, розвиток

Анотація

У статті зроблено наголос на дослідження розвитку Західного регіону України,
показано діяльність представників напряму історіографії та процес накопичення знання від
традиційної культури і її підтримки в Західному регіоні України

Посилання

1. Великочий В.С. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914-
1919 рр.: дис. … докт. істор. наук: 07.00.06 / І-т історії України НАН України
/ В.С.Великочий. – К., 2010. – 591 с.
2. Гупан Н.М. Історіографія розвитку історико-педагогічної науки в Україні / Н.М.Гупан. – К.,
2000. – С. 6.
3. Мандзяк В.П. Історіографія українського національного руху в Галичині ХІХ – початку ХХ
ст.: дис. … канд.. істор. наук: 07.00.06 / Львівський нац. ун-т ім. І.Франка / В.П.Мандзяк. –
Львів, 2006. – 260 с.
4. Наукові дослідження Західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття:
алфавітно-бібліографічний покажчик / упорядник Стражнікова І.В. – Івано-Франківськ: НАІР,
2012. – 96 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
100-103.pdf
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ