ДИДАКТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЯК ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • І.А. Кучеренко
Ключові слова: закономірності навчання, зовнішні й внутрішні, загальні й конкретні закономірності, пріоритетні закономірності проектування уроку

Анотація

Автор досліджує закономірності навчання відповідно до сучасних настанов у галузі
мовної освіти. Проаналізовано і показано взаємодію дидактичних компонентів,
сформульовану у вигляді закономірностей навчання; визначено функції дидактичних
закономірностей, виокремлено пріоритетні закономірності проектування технології
сучасного уроку української мови

Посилання

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – К. : Радянська школа, 1973. – 264 с.
2. Бондар В. Дидактика / В. Бондар. – Київ : Либідь, 2005. – 264 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К. ;
Ірпінь : ВТФ "Перун", 2002. – 1440 с.
4. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных
действий / П. Я. Гальперин // Исследование мышления в советской психологии. − М. : Наука,
1966. − С. 236−277.
5. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
6. Дидактика современной школы : пособие для учителей / [под ред. В.А.Онищука]. – К. :
Радянська школа, 1987. – 351 с.
7. Дидактика средней школы. Некоторые вопросы современной дидактики : учебное пособие /
Под ред. М.Н.Скаткина. – М. : Просвещение, 1982. – 319с.
8. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України головний ред. В.Г.Кремень. – К. : Юрінком
Інтер, 2008. – 1040 с.
9. Занков Л. Избранные педагогические труды. – М. : Педагогика, 1990. – 424 с.
10. Лернер И. Процесс обучения и его закономерности // И.Лернер., В.В.Краевский / Дидактика
средней школы / Под ред. М.Н.Скаткина. – М. : Просвещение, 1982. – С. 129 – 181.
11. Махмутов М. Проблемное обучение и его закономерности. – М. : Педагогика, 1975. – 367с.
12. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за ред.
М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – 400с.
13. Новий тлумачний словник української мови : У 3 т. – К. , 2001.
14. Новый философский словарь [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://filpedia.ru/114/.
15. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок : Книга для вчителя / І.П.Підласий. – К. :
Радянська школа, 1989. – 204 с.
16. Подласый И.П. Исследование закономерностей дидактического исследования. – К., 1991.
17. Савченко О. Дидактика початкової школи : підручник для студентів педагогічних факультетів
/ О. Я. Савченко. – К. : Генеза, 1999. – 368 с.
18. Чайка В. Основи дидактики : навч. посібник / В.М.Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 240 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
132-138
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ