ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МОРФОЛОГІЇ

  • Т.Г. Окуневич
Ключові слова: психологічні особливості, комунікативні вміння, особистість учня, мовленнєва діяльність, мовленнєва компетенція, мова, мовлення, психічний розвиток підлітків

Анотація

Стаття присвячена актуальним питання розвитку мовлення учнів, основу якого
становлять психологічні закономірності мовленнєвої діяльності, спрямовані на розкриття
внутрішніх ресурсів особистості учня, виявлення вже закладених у ньому потенційних
можливостей, забезпечення пріоритетного розвитку дитини.

Посилання

1. Гальперин П.Я. Проблемы формирования знаний, учений у школьников и новые методы
обучения / П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, Д.Б. Эльконин // Вопросы психологи. – 1963. –
№ 5. – С.66 – 70.
2. Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи / Н.И. Жинкин // В защиту живого
слова. – М. : Просвещение, 1968. – 104 с.
3. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М. : Смисл, 1999. – 287 с.
4. Леонтьев А.А. Речевая деятельность / А.А. Леонтьев // Хрестоматия по психологи. – М., 1977.
– 367 с.
5. Львов Р.М. Словарь-справочник по методике русского язика / Р.М. Львов. – М. : Знание, 1988.
– 293 с.
147
6. Маслова Н. Ноосферное образование: Научные основы. Концепция. Методология, технология
/ Н. Маслова. – М., 2002. – 338 с.
7. Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства общения / А.К.Маркова. – М. : Знание,
1974. – 239 с.
8. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5 – 12 класи. / Г.Шелехова,
В.Тихоша, А.Корольчук, В.Новосьолова, Я.Остаф / За ред. Л.Скуратівського. – К. : Перун,
2005. – 29 с.
9. Свойство правописания как основа методики его преподавания / М.С. Рождественський. – М.,
1960. – 133 с.
10. Психологія усного мовлення учнів 4 – 8 класів / І.Є.Синиця. – К., 1974. – 283 с.
11. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения / К.Д. Ушинский. – М., 1969. – 558
с.
12. Хуторский А.Современная дидактика / А. Хуторский. – Санкт-Петербург – Москва. –
Харьков. – Минск, 2001. – 568 с
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
142-147
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ