ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  • О.М. Андрієць
Ключові слова: овна особистість, дискурсне мовлення, мовленнєва діяльність, види мовленнєвої діяльності, сприйняття, розуміння та породження дискурсу

Анотація

У статті описуються психологічні засади формування дискурсного мовлення
старшокласників. Розглядається питання мовної особистості на психологічній основі.
Підкреслюється значущість категорії спілкування сучасного випускника загальноосвітньої
школи.

Посилання

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр
"Академія", 2004. – 344 с.
2. Бацевич Ф.С. Словник термінів мужкультурної комунікації. – К.: Довіра, 2007. – 205 с.
3. Біляєв О. Культура мовлення вчителя-словесника // Дивослово. – 1995. – №1. – С.37-44.
4. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. – М.:
Просвещение, 1985. – 160 с.
5. Кисловская В.Г. Зависимость между социометрическим статусом и симптомом тревожности в
социальном общении (в возрастном плане) : автореф. дис. на соиск. наук. степени канд.
психол. наук. / В.Г. Кисловская. – М., 1971. – 21 с.
6. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, Академия, 1999. – 288 с.
7. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Видання друге, переробл. та
доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
8. Пентилюк М.І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей. – К.: Ленвіт,
2011. – 256 с.
9. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посібник. – К.:
Каравела, 2012. – 328 с.
10. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.:
Рута, 2001. – 320 с.
11. Работа над умениями и навыками по русскому язику в 4-8 классах: Кн. для учителя: Из опыта
работы / Сост. И.В. Галлингер, С.И. Львова. – М.: Просвещение, 1988. – 159 с.
12. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля
– К., 2008. – 712 с.
13. Сосюр Фердінан де. Курс загальної лінгвістики / Пер. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко. – К.:
Основи, 1998. – 324 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
161-165
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ