СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТАРШОГО ПІДЛІТКА В ДИТЯЧОМУ ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

  • Г.С. Мільчевська
Ключові слова: особистісна самореалізація, самість, критерії, старший підліток, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

Анотація

У статті на основі аналізу педагогічної, психологічної та філософської літератури
розкрито поняття "особистісна самореалізація", "самість", "критерії". Визначено
структуру особистісної самореалізації старшого підлітка та місце самореалізації в процесі
його життєдіяльності. Виділено та проаналізовано основні критерії особистісної
самореалізації старшого підлітка в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.

Посилання

1. Братченко С.Л. Личностный рост и его критерии / С.Л. Братченко, М.Р. Миронова
// Психологические проблемы самореализации личности. – 1997. – С. 38-46.
2. Выготский Л.С. Собрание починений в 6-ти т. Т. 4. Детская психология / под ред.
Д.Б. Эльконина. – М.: Педагогика, 1984. – 432 с.
187
3. Гозман Л.Я. Самоактуализационный тест / Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская. – М.: Рос.
пед. агенство, 1995. – 43 с.
4. Зарицька В. В. Формування у старшокласників здатності до самореалізації: дис ... канд.
психол. наук: 19.00.07 / Зарицька Валентина Василівна; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т
держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – 209 с.
5. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций / Д.А. Леонтьев. – М.:
"СМЫСЛ", 1992. – 17 с.
6. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: Учебн. пособ. для студ. сред. пед. учеб.
завед. – 2 изд., стер. – М.: Изд. центр "Академия", 2004. – 256 с.
7. Савчук О.П. Особистісна самореалізація майбутніх учителів природничих дисциплін як шлях
до професійного розвитку / О.П. Савчук // Витоки педагогічної майстерності. – 2011. – Вип.
№ 8. – Ч. 2. – С. 235-238.
8. Шаповаленко И.В. Возрастная психология / И.В. Шаповаленко. – М.: Гардарики, 2005. –
349 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
181-187
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ