ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • І.А. Романова
Ключові слова: позаурочна діяльність, позакласна діяльність, початкова освіта, умови організації позаурочної діяльності

Анотація

У статті аналізується сутність позаурочної та позакласної діяльності,
визначаються особливості, завдання, умови та форми організації позаурочної діяльності в
початковій школі.

Посилання

1. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному
процесі: Монографія. / Н.В. Кудикіна. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2003. – 272с.
2. Слесик К.М. Формування умінь спілкування молодших школярів у позакласній навчальновиховній роботі: Дис. ... канд.пед.наук: 13.00.09 / К.М.Слесик. – Х., 2002. – 256с.
3. Калечиц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа: Уч-метод пособие для
студентов-заочников пед.институтов / Т.Н.Калечиц, З.А.Кейлина. – М.: Просвещение, 1972. –
96с.
4. Базильчук Л.В. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі як педагогічна
проблема / Л.В. Базильчук // Методи і засоби забезпечення інноваційності едукаційного
процесу в закладах освіти / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
м.Черкаси, 24-25 квітня 2008 року. – Черкаси: Вид.від.ЧНУ імені Богдана Хмельницького,
2008. – 104с. – С.4-5.
5. Школа полного дня: Вопросы управления / Под ред. Э.Г.Костяшкина. – М.: Педагогика,
1982. – 460с.
6. Харченко Л.П. Формування у старшокласників морально-етичних основ культури
спілкування у позакласній роботі / Л.П. Харченко. – Харків, 1992. – 20с.
7. Кобзар Б.С. Позакласна та позашкільна виховна робота / Б.С. Кобзар. – К.: Знания,1973. – 46с.
8. Глухова Г.А. Позакласна робота як засіб підвищення ефективності уроку: Посібник для
вчителів / Г.А.Глухова. – К.: Рад.школа, 1983. – 119 с.
9. Болотина Л.Р., Латышина Д.И. Методика внеклассной воспитательной работы в начальных
классах: Учебное пособие для студентов пед. Вузов / Л.Р.Болотина, Д.И.Латішина. – М.:
Просвещение, 1978. – 128 с.
10. Винниченко І.А., Марієнгоф Е.М. Система позакласної роботи у восьмирічній школі /
І.А. Винниченко, Е.М. Марієнгоф. – К.: Рад.школа, 1968. – 417 с.
11. Глущенко А.Г. Внеклассная работа в начальных классах / А.Г. Глущенко. – К.:
Рад.школа, 1982. – 124 с.
12. Кутьев В.О. Внеурочная деятельность / В.О. Кутьев. – М.: Просвещение, 1983. – 220с.
206
13. Мальцева Т. Організація спілкування молодших школярів у різновіковій групі продовженого
дня / Т. Мальцева // Початкова школа. – 2012. – №3. – С.40-41.
14. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н.Леонтьев. – М.: Просвещение, 1972. –
575с.
15. Корольова П. Залучення батьків до гурткової роботи // Українська родина: Науковометодичний посібник / П.Корольова. – К.: Київськ. міжрегіон. інст. удоск. вчит.
ім.Б.Грінченка. – 1998. – С.319-323.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
200-206
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ