ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ КРАЇН СНД СЕРЕДНЬОАЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ

  • Н.Ю. Шемигон
Ключові слова: виховна робота, виховна концепція, міжкультурна комунікація, пристосування, адаптація

Анотація

У статті розглядаються особливості виховної роботи зі студентами із
середньоазійського регіону, на прикладі студентів із Туркменістану. Досліджуються основні
труднощі, з якими стикаються студенти з вказаного регіону під час навчання в українських
ВНЗ, та можливості виховного впливу кураторів у подоланні вказаних труднощів.

Посилання

1. Довгодько Т. Особливості пропедевтичної підготовки студентів-іноземців та їх психологопедагогічна адаптація у науковому середовищі вищих навчальних закладів / Т.Довгодько//
Реализация традиционных методов и поиск инноваций в процесе подготовки иностранных
216
студентов в современном высшем учебном заведении : Материалы международной научнометодической конференции. - Харьков : НТУ "ХП", 2008. - 362 с .
2. Зозуля І.Є. Полікультурне виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних
закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 "Теорія і
методика виховання" / І.Є. Зозуля. – Вінниця, 2012.- 20 с.
3. Мохаммад Л.Ф. Соціокультурні чинники соціалізації іноземних студенів (на матеріалах ВНЗ
Запоріжжя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук: спец. 22.00.04
"Спеціальні а галузеві соціології" / Л.Ф. Мохаммад. – Запоріжжя, 2012.- 20 с.
4. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии: [учеб.пособие] / Ю.П. Платонов. – СПб.:
Речь, 2003, - 452 с.
5. Порох Д.А. Соціально-педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих
медичних навчальних закладах України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.
наук: спец. 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Д.О. Порох. – Луганськ, 2011.- 20 с.
6. Сладких И.А. Этнопсихологический аспект адаптации африканських студентов в Украине /
И.А. Сладких // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної
еліти : зб. наук. праць. - Х. : НТУ "ХП", 2008. - Вип. 18 (22). - С. 259-272.
7. Троцко Г.В., Денисенко О.А. Організація виховної роботи куратора у вищому педагогічному
навчальному закладі [Метод. рекомендації] / Г.В.Троцко, О.А. Денисенко. –Х.: ХНПУ ім..
Г.С. Сковороди. – 2007. – Ч.1. – 131 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
212-216
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ