ІНШОМОВНА ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ

  • Я. В. Андрейко
Ключові слова: російська мова як іноземна, лексична норма, іншомовна професійна компетенція, мовленнєвий етикет

Анотація

У статті проаналізовано поняття професійної компетенції, тобто здатності
успішно діяти на основі практичного досвіду, умінь і знань при вирішенні завдань
професійної діяльності.

Посилання

1. Архипова Г. С. Формирование иноязычной компетентности будущего специалиста
(медицинского профиля). Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Чита, 2006.
2. Гез Н. И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных
методических исследований // Иностранные языки в школе. 1985. – № 2. – С. 17–24.
3. Огарев Е.И. Компетентность образования: социальный аспект. – СПб.: РАОИОВ, 1995. – 85 с.
4. Павленко О. О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в
системі неперервної професійної освіти: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. 13.00.04. – К.,
2005.
5. Прудникова Н. Н. Педагогическая технология формирования иноязычной компетенции
студентов неязыковых вузов: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. – Саратов, 2007.
6. Федоренко Ю. П. Формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі
вивчення іноземної мови: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. – Луцьк, 2005.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
238-241
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ