ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ

  • І.В. Валуєва
Ключові слова: методична компетентність, читання, початкова школа, англійська мова, майбутні вчителі, професійний, фахівець

Анотація

У статті висвітлюються сучасні аспекти методичної підготовки студентів -
майбутніх фахівців початкової школи - на заняттях англійської мови під час навчання
читання.

Посилання

1. Бондаренко О.Ф. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя ІМ для початкової школи/
О.Ф. Бондаренко, О.Б.Бігич // Іноземні мови. – 2002. – № 4. – С. 48-51.
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя./
Н.Д.Гальскова – М.: АРКТИ, 2000. – 165 с.
3. Дронов В.В. Психологические и методические основы обучения иностранным языкам детей
младшего возраста / В.В.Дронов // Иностранные языки в школе. – 1985. – №4. – С. 93-95.
4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник для студентів.
/ За ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, – 1999. – 320с.
5. Розенбаум С.М. Проблеми психолого-педагогічної і методичної підготовки вчителя
іноземної мови / С.М. Розенбаум, О.Є.Самойлов // Методика викладання іноземних мов. – К.:
Рад. шк., 1989. – №18. – С.3-9.
6. Соколова Н.Г. Билингвальные аспекты методической подготовки студентов педагогического
колледжа к межкультурному профессионально-ориентированному общению: Автореф. дисс.
... канд. пед. наук /Н.Г.Соколова – 13.00.02. – М., 1999. – С. 5.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
255-259
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ