РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ

  • С.В. Гмиріна
Ключові слова: професійне мислення, проблемна ситуація, фахове навчання

Анотація

У статті обґрунтованою доцільність застосування методів проблемного навчання,
спрямованих на розвиток професійного мислення студентів-вокалістів; сформульовано
методичні поради щодо формування й розвитку мислення студентів у процесі навчання у
класі сольного співу.

Посилання

1. В классе А.Б. Гольденвейзера / сост. Д.Д. Благой, Е.И. Гольденвейзер. – М. : Музыка, 1986. –
214 с.
2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. –
239 с.
3. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры / Г.Г. Нейгауз. – М. : Музыка, 1986. – 214 с.
4. Педагогические технологии / под ред. В.С. Кукушина. – М. : ИКЦ "МарТ", 2004. – 336 с.
5. Петрушин В.И. Музыкальная психология / В.И. Петрушин. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 1997. – 384 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
259-262
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ