ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

  • Є.І. Жуковський
Ключові слова: майбутній учитель, підготовка, удосконалення змісту навчання, самостійна фізкультурно-оздоровча діяльність

Анотація

У статті розглянуто основні напрями вдосконалення змісту навчання студентів. На
основі наукової літератури та власних досліджень обґрунтовано шляхи покращення
навчального процесу майбутніх учителів фізичної культури до організації школярів
самостійно займатися оздоровчими фізичними вправами

Посилання

1. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. – Тернопіль:
Навчальна книга, Богдан. − 2001. – Ч. 1. − 272 с.
2. Синіговець Л. І., Буйвал А. Ю. Педагогічні умови і мотиви підготовки майбутніх учителів
фізичної культури до музично-ритмічної роботи в школі [електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2010_81/Sinig.pdf
3. Сінгаєвський С. М. Фізичне виховання – здоров’я шклярів: Методологічні, змістовоспрямувальні та управлінські основи впровадження в практику : монографія
/ С. М. Сінгаєвський. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ інф.−вид. відділ, 2002. – 312 c.
4. Стрілець С. І. Інноваційні технології і методи навчання у вищій освіті: проблеми та
перспективи [електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2011_90/Strylets.pdf
5. Хор’яков В. А., Безугла Л. І. Модульна технологія навчання з фізичного виховання студентів
ВНЗ в контексті Болонського процесу / В. А. Хор’яков, Л. І. Безугла // Теорія і методика
фізичного виховання: Науково-методичний журнал. – № 4 (30). – 2007 − С. 40.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
274-278
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ