ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОМПЛЕКСНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ, ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Л.В. Кліх
Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, професійні, дослідницькі та інноваційні вміння, модель, засоби реалізації

Анотація

Стаття присвячена опису експериментальної моделі процесу формування
професійних, дослідницьких та інноваційних умінь майбутніх магістрів аграрних
спеціальностей у дослідницькому університеті.

Посилання

1. Барабаш В.А. Інноваційне середовище на базі університету дослідницького типу
[Електронний ресурс] / В.А. Барабаш, К.О. Бояринові // Економічний вісник. – 2008. – № 2. –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-2/Boyarinova_208.htm
2. Бодрова Т.О. Магістерська практика майбутніх викладачів мистецьких дисциплін у контексті
сучасної освітньої парадигми [Електронний ресурс] / Бодрова Т. О. // Зб. наук. праць
Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – 2011. – № 1. – С.
6 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpbdpu/ Ped/2011_1/Bodr.pdf
3. Вітвицька С.С. Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретикометодологічний аспект: [монографія] / С. С. Вітвицька – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка,
2009. – 435 c.
4. Жукович-Дородних Н.М. Модель процесу формування професійних умінь студентів
економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Н.М. Жукович-Дородних / – Режим
доступу: http://intkonf.org/zhukovich-dorodnih-nm-model-protsesu-formuvannya-profesiynihumin-studentiv-ekonomichnih-spetsialnostey/
5. Котляр Л. І. Роль внутрішньогрупових відносин у формуванні компонентів вольового акту в
особистості [текст] / Л. І. Котляр // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного
інституту. – Ізмаїл, 2000. – Вип. 10. – С. 59-63.
6. Пільова С.Г. Експериментальна модель процесу формування організаційної компетентності
майбутніх учителів / С.Г. Пільова // е-журнал "Педагогічна наука: історія, теорія, практика,
тенденції розвитку" / № 3. – 2010 р.
7. Словарь-справочник по педагогике / Авт.-сост. В.А. Мижериков; Под общ. ред.
П.И.Пидкасистого. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 448 с.
8. Сікора Я.Б. Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя
інформатики / Я.Б. Сікора // Міжнародна науково-практична конференція "Наука
в інформаційному просторі": зб.наук. праць. – Т. 3. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. –
С. 50–53.
9. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с.
10. Штоф В.А. Моделирование и философия / В.А. Штоф. – Л.: Наука, 1966.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
290-296
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ