ПРОФЕСІЙНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

  • А. В. Кужельний
Ключові слова: професійна рефлексія, професійна освіта, самоосвіта, педагогічний ВНЗ, майбутній учитель технологій

Анотація

У статті представлений аналіз підходів до проблеми формування професійної рефлексії
майбутнього вчителя технологій.

Посилання

1. Абдуллина O.A. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического
образования: для пед. спец. высш. учеб. заведений / O.A. Абдуллина. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Просвещение, 1990. – 141 с.
2. Вульфов Б.З. Педагогика рефлексии / Б.З. Вульфов, В.Н. Харькин. - М.: ИЧП "Издательство
Магистр", 1995. — 111 с.
3. Глуздов В.А. Подготовка будущих учителей в НГПУ /В.А. Глуздов, Л.E. Шапошников,
В.В. Николина // Педагогическое обозрение. – 2000. – № 4. – С. 47- 48.
4. Загрекова Л.В. Введение в педагогическую деятельность: Технология подготовки и
проведения семинарских и практических занятий: учеб.- метод. пособие / Л.В. Загрекова,
Н.В. Новодниченко; под ред. Л.В. Загрековой. – Н. Новгород: НГПУ, 2005. - 187 с.
5. Зверева Н.М. Как активизировать обучение в вузе? учеб.- метод. пособие / Н.М. Зверева. -
Горький: Горьковское областное отделение, 1989. – 70 с.
6. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник / Г.М. Коджаспирова. - М.: Гардарики, 2004. - 528 с.
7. Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх
фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін:
монографія / Петрук В.А. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 292с
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
296-300
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ