ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ-ХУДОЖНИКІВ

  • Ю. В. Сліпіч
Ключові слова: психолого-педагогічні умови, професійний розвиток, педагогихудожники, творчість, самоосвіта, саморозвиток, наставництво

Анотація

У статті висвітлено складові професійного розвитку педагогів-художників у
системі позашкільної освіти, визначено та теоретично обґрунтовано психолого-педагогічні
умови їхнього професійного зростання.

Посилання

1. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству / Д. Б. Богоявленская. – М. : Знание, 1981. – № 10. – 96
с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия : педагогика и психология).
2. Мудра О. М. Технологія та педагогічні умови підвищення ефективності інтенсивного
навчання дорослих [Електронний ресурс] / О. М. Мудра // Вісник Національної академії
Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. – 2009. – Режим
доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2009_2/pdf_2/09vomfed.pdf
336
3. Практикум з педагогіки : навч. посіб. / >за заг. ред. О. А. Дубасенюк, А. В. Іванченка@. – 2-ге
вид., доп. і перероб. – Житомир : Вид-во ЖДПУ, 2003. – 483 с.
4. Психолого-педагогический словарь / >под ред. В. А. Мижерикова@. – Ростов н/Д : Феникс,
1998. – 991 с.
5. Стрітьєвич Т. М. Компоненти та критерії сформованості здатності до професійного
саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / Т. М. Стрітьєвич // Наукові
записки. Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – Вип.
74. – С.149-154.
6. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения : в 3 т. / В. А. Сухомлинский ;
>сост. О. С. Богданова, В. З. Смаль@. – М. : Педагогика, 1980. – Т. 2. – 1980. – 384 с.
7. Чарнецкі К. Психологія професійного розвитку особистості : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" /
К. Чарнецкі. – К., 1999. – 30 с.
8. Шакуров Р. Х. Творческий рост педагога / Р. Х. Шакуров. – М. : Знание, 1985. – 80 с. –
(Педагогика и психология ; вып. 5).
9. Villegas-Reimers E. Teacher professional development: an international review of the literature
[Електронний ресурс] / Eleonora Villegas-Reimers. – Paris : UNESCO, 2003. – 197 p. – Режим
доступу : www.unesco.org/iiep.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
331-336
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ