ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕМПАТІЇ У СТУДЕНТІВ МОВНИХ ТА НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • І.І. Стецько
Ключові слова: емпатія, емпатійні тенденції, співчуття, співпереживання, регіональні і гендерні диференціації, формування і розвиток емпатії

Анотація

У статті визначено й обґрунтовано поняття "емпатія"; досліджено рівень
сформованості почуття емпатії у студентів мовних ВНЗ та студентів ВНЗ економічного
спрямування у порівняльному аспекті.

Посилання

1. Бужина І. В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних
відносин молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук :
спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / І. В. Бужина. – К., 2005. – 43 с.
2. Гаврилова Т. П. Экспериментальное изучение эмпатии у детей младшего и среднего школьного
возраста / Т. П. Гаврилова // Вопросы психологии. – 1974. – № 2. – С. 107–114.
3. Кузьмина В. П. Формирование эмпатии у младших школьников к сверстникам в зависимости
от детско-родительских отношений в семье : дис. ... канд. психол. наук. : 19.00.07 / Кузьмина
Валентина Петровна. – Н. Новгород, 1999. – 157 с.
4. Михальченко Г. Ф. Формирование эмпатии у старшеклассников, ориентирующихся на
педагогическую профессию : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 /
Галина Федоровна Михальченко. – Гродно, 1989. – 182 с.
5. Оксфордская иллюстративная энциклопедия. Т. 7 : Народы и культуры / ред. Р. Хоггарт. –
М. : Инфра–М : Весь мир, 2000. – 406 с.
6. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методика и тесты / Д. Я. Райгородский.
– Самара : БАХРАХ, 1998. – 668 с.
7. Роджерс К. Р. Эмпатия : пер. с англ. / К. Р. Роджерс. – М. : Независимая фирма "Класс", 1991.
– 412 с.
8. Сивицкая Л. А. Социально-педагогические основы развития эмпатии подростков в детском
общественном объединении : дис. ... канд. пед. наук : 10.00.06 / Сивицкая Людмила
Анатольевна. – М.,1998. – 157 с.
9. Юсупов И. М. Психология эмпатии (теоретические и прикладные аспекты) : дис. … доктора
психол. наук : 10.00.13 / Ильдар Масгудович Юсупов. – СПб., 1995. – 252 с.
10. Batson C. D. Empathy : a Source of Altruistic Motivation for Helping? / C. D. Batson, J. S. Coke //
Altruism and Helping Behavior : Social, Personally, and Developmental Perspectives / eds.
J. P. Rushton, R. M. Sorrentino. – Hillsdale : N. L. Erlbaum, 1981. – P. 167–187.
11. Eisenberg N. Empathy-related emotional responses, altruism, and their socialization / N. Eisenberg //
Visions of compassion : Western scientists and Tibetan Buddhists examine human nature / eds.
R. J. Davidson, A. Harrington. – London, 2002. – P. 131–164.
12. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 1 : A-F. / redakcja tomu: E. Różycka. – W. :
Wydawnictwo Akademickie "ŻAK" – 2003. – 1208 s.
13. Greenson R. R. Empathy and its vicissitudes / R. R. Greenson // International Journal of
Psychoanalysis. – 1960.– Vol. 41. – P. 418–424.
343
14. Hoffman M. L. The contribution of empathy to justice and moral judgment / M. L. Hoffman //
Empathy and its development / eds. N. Eisenberg, J. Strayer. – Cambridge: Cambridge University
Press, 1987. – P. 47–80.
15. Kohut H. How does analysis cure? / H. Kohut. – Chicago : The University of Chicago Press, 1984. –
82 p.
16. Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny / W. Okoń. – W. : [s. n.], 2001. – 468 s.
17. Schafer R. Generative empathy in the treatment situation / R. Schafer // The Psychoanalytic
Quarterly. – 1959. – Vol. 28. – P. 342–373.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
336-343
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ