ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСЕМ "ПРАВО" І "ЗАКОН" У ВИКЛАДАННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

  • Н. В. Харитонова
Ключові слова: лексема, деривати, юридична термінологія, фразеологія, методика викладання латинської мови

Анотація

Стаття присвячена вивченню юридичної лексики (лексеми "право" і "закон"),
зазначено продуктивність латинських словотворчих елементів, підкреслено зв’язок з іншими
мовами (українською та англійською), проаналізовано спеціальну фразеологію із зазначеними
лексемами.

Посилання

1. Актуальні проблеми вдосконалення методики викладання іноземних мов у вищих навчальних
закладах (ІІІ–ІV рівнів акредитації) за умов формування загальноєвропейського освітнього
простору : матеріали доповідей семінару-наради завідувачів кафедрами іноземних та
латинської мов вищих медичних навчальних закладів України, 5-6 жовт. 2006 р., Чернівці / Мво охорони здоров’я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці: БДМУ, 2006. – 112 с.
2. Викладання іноземних та латинської мов як складова сучасної концепції гуманізації та
гуманітаризації освіти у світлі Болонського процесу : матеріали науково-методичної
конференції кафедр іноземних мов і латинської мови та медичної термінології у вищих
медичних навчальних закладах України, 23-24 жовт. 2008 р., Львів / гол. ред. доц. Ісаєва О. С.
– Львів : ЛНМУ імені Данила Галицького, 2008. – 164 с.
3. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу. Навчальний посібник. – Х.: Консум, 2004.
– 432 с.
4. Корж Н. Г., Луцька Ф. Й. Із скарбниці античної мудрості. – К.: Вища школа, 1994. – 351 с.
5. Лысак Е. А. Методика преподавания латинского языка, основанная на сравнительном анализе
концептов права в русском, латинском и английском языках. – "Российское право в
Интернете". – № 3. – 2009. – С. 1–12.
6. Миленкова Р. В. Застосування міждисциплінарного підходу у викладанні латинської мови
студентам-юристам // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2001.
– № 4–5. – С. 336–345.
7. Научные и методические проблемы медицинской терминологии : материалы междунар. учеб.-
науч.-метод. конф. 5-10 окт. 2009 г. / М-во здравоохранения и соц. разв. РФ, ФГОУ "Всеросс.
учебн.-научн.-метод. центр по непрерывн. мед. и фарм. образов.", Проблемн. учебн.-метод.
комиссия по лат. яз. и осн. терминологии [и др.]. – Ульяновск : Изд-во "Вектор-С", 2009. –
268 с.
8. Скорина Л. П., Чуракова Л. П. Латинська мова для юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене
і доповнене. – К.: Атіка, 2006. – 416 с.
9. Тихонова Л. М. Внеаудиторная работа по медицинской латыни: инновационный подход /
Л. М. Тихонова, Н. Н. Савельева. – Ульяновск : ООО "Вектор-С ", 2010. – 209 с.
10. Хоміцька З. М. Словник латинських юридичних висловів. – Х.: Право, 2005. – 272 с
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
367-372
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ