ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

  • К. В. Цареградська
Ключові слова: аудіювання, професійно орієнтована аудитивна компетентність, майбутні економісти

Анотація

Статтю присвячено особливостям формування професійно орієнтованої аудитивної
компетентності студентів економічних спеціальностей під час їх навчання у магістратурі

Посилання

1. Бігич О.Б. Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні / О.Б. Бігич //
Іноземні мови. – 2012. – №12. – С. 19–30.
2. Боярко Г. В. Сучасні цілі та завдання вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ / Г. В. Боярко
// Військова освіта: зб. наук. праць. – 2007. – №2. – С. 76–83.
3. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко,
І. І. Зуєнок та ін.]. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.
4. Сутність іншомовної комунікативної компетентності курсантів вищих навчальних закладів у
процесі професійної підготовки : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15 січня 2013 р.) –
К.: НТУУ "КПІ", 2013. – С. 40–42.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
372-376
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ