ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВУЗІВ

  • О.О. Козакевич
Ключові слова: іншомовне спілкування, інтерактивні технології навчання, професійне спілкування, інтерактивне навчання, професійні навички

Анотація

Стаття висвітлює характерні особливості іншомовного професійного спілкування. У
статті йдеться про формування іншомовних професійних навичок спілкування засобами
інтерактивних методів навчання. Аналізуються головні принципи та засади оволодіння
студентами іншомовним професійним спілкуванням.

Посилання

1. Інтерактивне навчання. Суть інтерактивного навчання [Електронний ресурс] / http://kplpsyholog.at.ua/publ/vchitelju_na_zamitku/interaktivne_navchannja/2-1-0-25
2. Кондратюк В.Л., Волос М.М., Бабин І.І. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх
технологій у світовій педагогічній практиці // Відкритий урок. – 2002. –№5-6. – С.8.
3. Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. Вип.15.
Педагогічні науки (збірник наукових праць)/ред.. В.Д. Будак, О.Я. Савченко,
О.В. Сухомлинська. – Миколаїв: МДУ, 2007. – С.87-88, 217.
4. Пассов Е.И. Культурообразная модель профессиональной подготовки учителя: философия,
содержание, реализация // Иностранные языки. – 2002. – №4. – С. 11–18.
5. Поляков О.Т. Роль теории учения и анализа потребностей в проектировании профильноориентированного курса английского языка // Иностранные языки в школе. – М. – 2004. – №4.
- С. 45-52.
6. Скуратівська М.О. Cучасні методи та технології викладання іноземних мов.
http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-vikladannya-inozemnihmov-u-vischiy-shkoli-ukrayini/
7. Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: дидактичний аспект // Англійська мова і
література. – 2003. - №48.
8. Швець Л.Г. Концепція профільно орієнтованого навчання англійській
мові.http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_gn/2012_2/files/GN212_18.pdf
9. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологи обучения иностранным языкам:
учебное пособик. 2-е узд. – М. Филоматис. – 2010. – С.140-151, 169-171, 221.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
408-412
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ