ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЗАУРУСУ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА "ІНФОРМАТИКА" ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • О. Ю. Олійник
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, навчальне предметне середовище, фахова освіта, тезаурус

Анотація

статті висвітлюються особливості застосування тезаурусу інформаційнокомунікаційних технологій студентами профільних спеціальностей на заняттях з
англійської мови. Розглянута низка питань та характеристик процесу формування й
використання комп’ютерної термінології.

Посилання

1. Вилегжаніна Т. І. Лінгвістичне забезпечення для створення уніфікованого пошукового образу
та пошукового запиту документа [Електронний ресурс] / Т. І. Вилегжаніна // Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції – Кіровоград: ОУНБ ім. Д. І. Чижевського,
2003. – Доступ до документа: http://library.kr.ua/conference/vylegzhanina.html
2. Рогушина Ю. В. Розробка онтологічних терміносистем інформаційних ресурсів інтернет та їх
когнітивних моделей у наукових дослідженнях : Моделі та засоби систем баз даних і знань
/ Ю. В. Рогушина, А. Я. Гладун, В. Н. Штонда – К.: "Діалектика", – 2009. – С. 391-394.
3. Гладун А. Я. Основи методології формування тезаурусів з використанням онтологічного та
мереологічного аналізу / А. Я. Гладун, Ю. В. Рогушина – К.: "Штучний інтелект" № 4, 2008. –
С. 53-61.
4. Шульгіна В. Електронний тезаурус як різновид електронного видання / В. Шульгіна // Вісник
Львівського університету (Вип. 34, Ч. І) – Львів: Вид-во ЛНУ, 2004 С. 323-326: (Серія:
Філологія).
5. Чурсин Н.Н. Популярная информатика / Н. Н. Чурсин – К.: "Техника", 1982. – 323 с.
6. Касилов О. В. Моделирование словаря-тезауруса / О. В. Касилов // Вісник Національного
технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2004.
– № 34. – С. 88–93.
7. Костєва Н. М. Тезаурусне підґрунтя інформаційно-інтелектуального забезпечення наукових
досліджень [Електронний ресурс] / Н. М. Костєва // Історія науки і біографістика – 2006. –
№ 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-1/06knmznd.html
8. Морзе Н. В. Методичні особливості вебінарів як інноваційної технології навчання
/ Н. В. Морзе, О. В. Ігнатенко // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – № 5. – С. 37-39.
9. Олійник Ю. І. ІКТ-компетентність як засіб розвитку творчої особистості / Ю. І. Олійник
// Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка (науковий журнал). [вип. 66].
– Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 100-103.
10. Вікіпедія (Wikipedia) : Вільна енциклопедія [Електронний ресурс] / Режим доступу:
11. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D
0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%
D0%B0
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
413-416
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ