СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ПОТЕНЦІАЛ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КУЛЬТУРОЛОГІВ

  • О. В. Чернова
Ключові слова: культурологія, компетентніст, професійна освіта, освітні інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Стаття присвячена визначенню потенціалу впливу сучасних інформаційнокомунікаційних технологій на формування художньо-естетичної компетентності
майбутніх культурологів.

Посилання

1. Биков В. Ю. Моделі організованих систем відкритої освіти / В. Ю. Биков. – К.: Атіка, 2008. –
684 с.
2. Гаврилова Л. Г. Використання навчальних мультимедійних презентацій на лекціях з
мистецтвознавчих дисциплін у педагогічному ВНЗ/ Л. Г. Гаврилова // Вісник ЛНУ імені
Тараса Шевченка. – 2010. – №71(194). – С.66-70.
3. Гаркович О. Л. Особливості використання інформаційних технологій під час викладання хімії
у старшій профільній школі/ О. Л. Гаркович // Педагогічні науки:теорія, історія, інноваційні
технології. – 2011. – №1(11). – С. 262-269.
4. Гринич С. Підготовка фахівців спеціальності "культурологія" на базі наукової бібліотеки
Рівненського державного гуманітарного університету / С. Гринич, О. Білявцева // Вища
школа. – 2011. – №9. – С. 101-107.
5. Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологи в
учебном процессе: автореф. дис. на соискание науч. степени док.пед.наук:спец.13.00.02
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
/ М. И. Жалдак. – Москва. – 1989. – 48 с.
6. Калініна Л. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним
закладом / Л. Калініна. – К.:Айлант, 2005. – 275 с.
7. Пагута М. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в підготовці майбутніх
учителів трудового навчання до навчально-конструкторської діяльності / М. В. Пагута
/Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2010. – №1. – С.156-161.
8. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти
системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики / О. М. Спірін
// Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. - №5(13). – Режим доступу до журналу:
http://www.ime.edu.ua.net/em.html
421
9. Стойчик Т. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі
підготовки кваліфікованих робітників гірничого профілю / Т. Стойчик // Вимірювальна та
обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2011. – № 1. – С. 282-286.
10. Трифонова О. М. Діагностика якості знань студентів з використанням ІКТ в умовах
формування інформаційного суспільства/ О. М. Трифонова // Наукові записки НДУ ім.
М. Гоголя. – 2011. – № 1. – С. 97-100.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
416-421
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ