ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ

  • Л.А. Мартинець
  • Л.А. Мартинець
Ключові слова: управління, професійний розвиток, організаційно-педагогічні умови, освітнє середовище, модель

Анотація

У статті розглядаються наукові підходи до визначення організаційно-педагогічних умов впровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів загальноосвітнього навчального закладу, подано модель організаційно-педагогічних умов впровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку педагогів.

Посилання

1. Аннєнкова І.П. Теорія і методика моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : дис. … докт.
пед. наук : спец. 13.00.06 / Аннєнкова Ірина Петрівна. – К., 2016. – 517 с.
2. Богомолова М.Н. Социально-педагогические аспекты мотивирования занятий спортом у школьников : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Богомолова Мария Николаевна. – Малаховка, 2005. – 166 c.
3. Віаніс-Трофименко К.Б. Підвищення професійної компетентності педагога / К.Б. Віаніс-Трофименко, Г.В. Лісовенко. – Х. : Основа, 2007. – 176 с.
4. Власюк Л.Л. Организационно-педагогические условия обеспечения эффективного управления образовательным учреждением инновационного типа (лицей) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Л.Л. Власюк. – Челябинск, 1999. – 28 с.
5. Горобець Д.В. Організаційно-педагогічні умови управління розвитком педагогічного коледжу : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.06 / Горобець Данило
Валентинович. – Луганськ., 2010. – 295 с.
6. Даниленко Л.І. Теоретико-методологічні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 / Даниленко Лідія Іванівна. – К., 2005. – 418 с.
7. Денисенко А.О. Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів: автореф. дис... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Анжела Олегівна Денисенко. – Харків, 2008. – 20 с.
8. Житник Н.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі ІІ рівня акредитації : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 /
Житник Ніна Василівна. – Кривий Ріг, 2001. – 233 с.
9. Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант. – Мидгард : ЭКСМО, 2007. – 1120 с.
10. Кондрух М.В. Организационно-педагогические условия эффективного управления развитием профессионально-педагогического колледжа : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Кондрух Михаил Вячеславович. – Магнитогорск, 2003. – 167 с.
11. Коробович Л.П. Педагогічні умови моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту вищого навчального
закладу: дис ... канд. пед. наук: спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Л.П. Коробович. – К., 2010. – 266с.
12. Красильникова Г.В. Теоретичні та методичні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному
закладі: дис. … доктора пед. наук: спец. 13.00.04 / Ганна Володимирівна Красильникова. – Київ, 2016. – 670 с.
13. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М. : Педагогическое
общество России, 2000. – 640 с.
14. Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический аспект / Н.Ю. Посталюк. – Казань : Изд-во КГУ, 1989. – 204 с.
15. Приходько В.М. Система моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (методологічний аспект): дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» /В.М. Приходько. – К., 2013. – 459 с.
16. Симонов В.П. Педагогический менеджмент : 50 НОУ-ХАУ в области управления образовательным процессом : [учеб. пособие] / В.П. Симонов. – М. : Изд-во Рос. пед. агентство, 1999. – 244 с.
17. Сластенин В.А. Педагогика : [учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений] / [В.А Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов] ; под ред. В.А. Сластенина. – М. : Изд. центр «Академия», 2003. – 576 с.
18. Третьяков П.И. Адаптивное управление педагогическими системами : [учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений] / [П.И. Третьяков, С.Н. Митин, Н.Н. Бояринцева] ; под ред. Третьякова П.И. – М. : Академия, 2003. – 368 с.
19. Управление образовательными системами : [учеб. пособие] / сост. Л.А. Кабанина, Н.П. Толстолуцких. – Балашов : Изд-во «Николаев», 2005. – 60 с.
20. Философский энциклопедический словарь / редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильчев и др. – 2-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1989. – 815 с.
21. Хайруліна В.М. Організаційно-педагогічні основи функціонування Українського коледжу : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Хайруліна Василина
Миколаївна. – К., 1995. – 172 с.
22. Чижевський Б.Г. Організаційно-педагогічні умови становлення ліцеїв в Україні : дис. … канд. пед.наук : спец. 13.00.01 / Чижевський Борис Григорович. –
К., 1996. – 249 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
91-94
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ