ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІХУДОЖНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • В.О. Молчанова-Долінко
Ключові слова: компетентність, поліхудожність, поліхудожня компетентність, активність, діяльність, технологія, педагогічна технологія, професійність

Анотація

У статті порушено проблему осмислення сутності поняття поліхудожня компетентність, а саме – її формування під час професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва, проведено аналіз методологічних засад впровадження педагогічної технології та перевірка її ефективності на практиці.

Посилання

познавательной активности учащихся в процессе начального специального музыкального образования: автореф. дис.… на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Наталья Ивановна Ануфриева. – М., 2005. – 23 с.
2. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія у школі. – 2003. – № 2. – С. 8–9.
3. Егорова С.В. Развитие исполнительской активности будущего учителя музики в процессе его фортепианной подготовки: дис…. канд. пед. наук: спец.
13.00.02 / С.В. Егорова. – Москва, 1998.
4. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: [посібник для вчителів] / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.
5. Никитина О.Ю. Художественная компетенция подростков / О.Ю Никитина // Педагогические проблемы становлення субъективности школьника,
студента, педагога в системе непрерывного образования: сб. науч. и метод. трудов. Вып. 5: В 3 ч. / под ред. Н.К. Сергеева, Н.М. Борытко. – Волгоград: Изд-во ВГИПКРО, 2002. – Ч. 2. – С. 27–30.
6. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти/ О.П. Рудницька. – К., 1998. – 247с.
7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: [уч. пос.] / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – С. 208–212.
8. Хуторской А. Образовательные компетенции в дидактике и методиках личностно-ориентированного обучения / А. Хуторской // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / Гол ред. В.К. Буряк. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – Вип. 8. – С. 104–112.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
95-99
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ