ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Ю.Ю. Мосейчук
Ключові слова: концептуальні підходи,, культура здоров’я, майбутні учителі фізичної культури, система

Анотація

У статті розкрито доцільність розробки системи формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури у процесі неперервної професійної підготовки. Головна увага зосереджена на характеристиці концептуальних підходів, покладених в основу розробки системи. Висвітлено сутність таких підходів, як: системний, праксеологічний, акмеологічний, діяльнісний, синергетичний, особистісно орієнтований, гуманістичний, компетентнісний. Розкрито їх потенціал під час формування у майбутніх учителів фізичної культури високого рівня культури здоров’я під час неперервної професійної підготовки

Посилання

1. Антоненко О. Аналіз моделі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / О. Антоненко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / Редкол. : М. Вашуленко, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 3. – С. 27–30.
2. Ибрагимов Г.И. Компетентностный поход в профессиональном образовании / Г.И. Ибрагимов // Educational Technology Society. – 2007. – № 10 (3). – Р. 361–365.
3. Мельник О. Системний підхід до формування культури здоров’я учасників навчально-виховного процесу / О. Мельник // Директор школи. – 2005. –
№ 13 (349). – С. 20–21.
4. Основи дидактики: [навчальний посібник] / В.М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 238 с.
5. Мешко Г.М. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я : дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.04
«Теорія і методика професійної освіти» / Галина Михайлівна Мешко; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. –
Т., 2012. – 630 с.
6. Гапоненко Л. Розвиток рефлексії як психологічного механізму корекції професійної поведінки у педагогічному спілкуванні / Л. Гапоненко // Рідна школа. –
2002. – № 4. – С. 14–16.
7. Бацуровська І.В. Методологічні підходи дослідження проблеми освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів /
І.В. Бацуровська // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1(12). – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – Т. 5. – С. 8–12.
8. Вітвіцька С.С. Основи педагогіки вищої школи : [підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістр.] / С.С. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 401 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
100-105
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ