ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІЇ В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

  • Г.В. Бєлан
Ключові слова: наукове пізнання, персоналія, педагогічна персоналія, методи дослідження, біографія педагога, біографічний метод, історико-педагогічний дискурс

Анотація

Стаття є стислим викладом результатів наукової розвідки, присвяченій становленню та особливостям дослідження педагогічної персоналії в сучасній історико-педагогічній науці. У статті представлено ге- незис терміну «персоналія» у контексті взаємозв’язків з іншими науками, сутність поняття «педагогічна персоналія» у сучасній історії педагогіки, методологічні основи, зміст, закономірності, напрями вивчення педагогічної персоналії крізь призму поглядів провідних вітчизняних і зарубіжних учених. Автор аналізує витоки становлення біографічного методу як інструменту наукового дослідження персоналії, передумо- ви та специфіку використання біографічного методу у вітчизняному історико-педагогічному дискурсі, а також такі методи, як історико-ретроспективний; хронологічний аналіз, педагогічна герменевтика, інтер- претація та узагальнення, наукова реконструкція окремих положень педагогічних поглядів вченого тощо.

Посилання

1. Валевский А. Основания биографики / А. Валевский. – К. : Наук. думка, 1993. – 110 c.
2. Актуальные вопросы историографии и источниковедения истории школы и педагогики : [сборник] [под. ред. Э. Днепрова, О. Кошелевой]. – М. : АПН СССР, 1986. – 230 с.
3. Золотарева С. Персоналия как феномен культуры : дисс. ... канд. культ. : спец. 24.00.01 «Теория и история культуры» / С. Золотарева ; Кемер. гос. ун-т культуры и искусств. – Кемерово, 2009. – 158 с.
4. Менжулін В. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні : [моногр.] / В. Менжулін. – К. : НаУКМА, 2010. – 455 с.
5. Колесник Г. Експериментальна біографія: від минулого до сьогодення / Г. Колесник // Філологія. Наукові праці. – Т. 70. – № 57. – С. 119.
6. Петрина А. Научная биография в российской культурной и интеллектуальной традиции: поиск новой модели : автореф. дисс. … канд. ист. наук : спец. 24.00.01 «Теория и история культуры» / А. Петрина ; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2009. – С. 18.
7. Попик В. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації XXI століття / В. Попик // Українська біографістика : зб. наук. пр. – № 4. – К., 2008. – С.11.
8. Попик В. Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів / В. Попик // Українська біографістика : зб. наук. праць. – № 3. – К., 2005. – C.8–36.
9. Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. / за ред. О. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005– . – Кн. 1 : Навчальний посібник. – 2005 – 624 с.
10. Утченко С. Цицерон и его время / С. Утченко. – М., 1986. – 320 с.
11. Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.
12. Ярошевский М. Биография ученого как науковедческая проблема / М. Ярошевский // Человек науки. – 1974. – № 3. – С. 19–57.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
9-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ