ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ПРО ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (КІНЕЦЬ 1950-Х – 1990-ТІ РОКИ)

  • Л.М. Калініченко
Ключові слова: проблемне навчання, початкова школа, проблемна ситуація, творче мислення, творча особистість

Анотація

У статті проаналізовано розвиток ідей про проблемне навчання у контексті реформування вітчизняної шкільної початкової освіти у кінці 1950-х – 1990-х роках та обґрунтована їх умовна періодизація. Показана неоднозначність тлумачення базового поняття «проблемне навчання» багатьма дослідниками, розглянуто розвиток уявлень про можливості такого виду навчання у вітчизняній педагогічній думці відповідно до здобутків педагогічної науки та практики, у зв’язку зі змінами в освітній політиці,
що спонукала до розроблення новаторських концепцій і нових підходів до формування активності, самостійності, творчості учнів. Окреслено позитивний вплив проблемного навчання на формування творчого мислення молодших школярів.

Посилання

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
2. Адаменко О. Українська педагогічна наука в другій половині ХХ століття : [монографія] / О. Адаменко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 704 с.
3. Березівська Л. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : [монографія] / Л. Березівська. – К. : Богданова А.М., 2008. – 406 с.
4. Бібік Н. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів / Н. Бібік. – К., 1977. – 96 с.
5. Богданович М. Проблемність у навчанні молодших школярів / М. Богданович // Початкова школа. – 1981. – № 5. – С. 4–7.
6. Богданович М. Продуктивні методи навчання на уроках математики в початковій школі / М. Богданович // Початкова школа. – 1983. – № 4. – С. 6–9.
7. Богданович М. Трирічний експеримент завершено / М. Богданович, Н. Скрипченко // Початкова школа. – 1970. – № 11. – С. 4–11.
8. Богданович М. Три роки за новими програмами / М. Богданович, М. Вашуленко // Початкова школа. – 1972. – № 8. – С. 14–20.
9. Богданович М. Урок математики в початковій школі : [посібник для вчителя] / М. Богданович. – К. : Рад. школа, 1990. – 192 с.
10. Брушлинский А. Психология мышления и проблемного обучения / А. Брушлинский. – М. : Знание, 1983. – 96 с.
11. Векслер С. Где ошибка? Как ее преодолеть? / С. Векслер // О проблемном обучении. – 1982. – № 8. – С. 8–11.
12. Вилькеев Д. Познавательная деятельность учащихся при проблемном характере обучения основам наук в школе / Д. Вилькеев. – Казань : КГУ, 1967. – 67 с.
13. Дічек Н. Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації навчання школярів (друга половина 50-х років ХХ ст.) / Н. Дічек // Рідна школа. – 2014. – № 2. – С. 57–63.
14. Дічек Н. Дослідження українських психологів у галузі індивідуалізації шкільного навчально-виховного процесу (60-70-ті рр. ХХ ст.) / Н. Дічек // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 4. – С. 76–87.
15. Ильина Т. Педагогика : [курс лекций] / Т. Ильина. – М. : Просвещение, 1984. – 314 с.
16. Кобзар Б. Школа України на новому етапі / Б. Кобзар // Рід. шк. – 1968. – № 1. – С. 1–11.
17. Кудрявцев В. Вопросы психологии и дидактики проблемного обучения / В. Кудрявцев // О проблемном обучении ; под ред. В. Кудрявцева – М. : Высшая школа, 1974. – 150 с.
18. Лернер И. Проблемное обучение / И. Лернер. – М. : Знание, 1974. – 64 с.
19. Матюшкин А. Мышление, обучение, творчество / А. Матюшкин. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института, 2003. – 720 с.
20. Матюшкин А. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 205 с.
21. Матюшкин А. Теоретические вопросы проблемного обучения / А. Матюшкин // Советская педагогика. – 1971. – № 7. – С. 38–40.
22. Махмутов М. Организация проблемного обучения в школе / М. Махмутов. – М. : Педагогика, 1977. – 374 с.
23. Махмутов М. Проблемное обучение в опыте передовых учителей Татарии / М. Махмутов // Народное образование. – 1967. – № 4. – С. 2–16.
24. Митник О. Як навчити дитину мистецтва мислення / О. Митник. – К. : Початкова школа, 2006. – 104 с.
25. Оконь В. Основы проблемного обучения / В. Оконь. – М. : Просвещение, 1964. – 208 с.
26. Панченко Г. Проблемне навчання та його роль у засвоєнні знань / Г. Панченко // Початкова школа. – 1970. – № 7. – С. 23–29.
27. Пироженко Л. Реформування змісту загальної середньої освіти (середина 60-х – початок 80-х рр. ХХ століття) : [монографія] / Л. Пироженко. – К. : Пед. думка, 2013. – 301 с.
28. Помагайба В. Про унормовання учбового навантаження. Методичний лист / В. Помагайба. – К. : Радянська школа, 1963. – 41 с.
29. Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи в УРСР // Зб. наказів та інструкцій М-ва освіти УРСР. – 1966. – № 1. – С. 2–8.
30. Про нові навчальні плани для шкіл Української РСР // Рідна школа. – 1962. – № 7. – С. 10–11.
31. Савченко О. Дидактика початкової школи : [підручник для студентів педагогічних факультетів] / О. Савченко. – К. : Ґенеза, 1999. – 368 с.
32. Савченко О. Умови підвищення якості знань, умінь і навичок молодших школярів / О. Савченко // Початкова школа. – 1981. – № 9. – С. 3–9.
33. Скаткин М. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении / М. Скаткин – М. : Просвещение, 1965. – 343 с.
34. Скрипченко О. Вікова та педагогічна психологія : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / О. Скрипченко – К. : Каравела, 2007. – 400 с.
35. Скрипченко А. Умственное развитие младших школьников : автореф. дис. … докт. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / А. Скрипченко. – Л., 1971. – 55 с.
36. Скрипченко О. Системний підхід до аналізу діяльності і розвитку учнів підготовчих та 1–3 класів / О. Скрипченко // Особливості психічного розвитку учнів підготовчих і І – IІІ класів загальноосвітньої школи : [зб. наук. пр.] – К. : КДПІ ім. О. М. Горького, 1984. – 126 с.
37. Скрипченко О. Експериментальне вивчення арифметики в другому класі / О. Скрипченко // Радянська школа, 1966. – № 3. – С. 89–94.
38. Скрипченко О. Вплив змісту і методів навчання на розумовий розвиток учнів І-ІІІ класів / О. Скрипченко // Радянська школа. – 1967. – № 3. – С. 58–63.
39. Сухомлинський В. Павлиська середня школа / В. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. – К. : Рад. школа, 1976– .– Т. 4. – 1976. – С. 7–392.
40. Сухомлинський В. Проблема виховання всебічно розвиненої особистості / В. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. – К. : Рад. школа, 1976 – – Т. 1. – 1976 – С. 5–208.
41. Шамова Т. Проблемность – стимул познавательной активности / Т. Шамова // Народное образование. – 1966. – № 4. – С. 32–37.
42. Янц Н. Розвиток ідей проблемного навчання у педагогічних дослідженнях другої половини ХХ століття / Н. Янц // Школа першого ступеня: Теорія і практика : зб. наук. пр. – Вип. 19. – Переяслав-Хмельницький : Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2007. – С. 158–161.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
28-36
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ