ЗМІСТ НАВЧАННЯ В ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОМУ КАВАЛЕРІЙСЬКОМУ ЮНКЕРСЬКОМУ УЧИЛИЩІ (1864–1916 РР.)

  • О. В. Перцов
Ключові слова: історія військової освіти, Єлисаветградське кавалерійське юнкерське училище, зміст освіти, навчальний процес, навчально-методичне забезпечення

Анотація

У статті аналізуються зміст, методи, форми навчання і особливості оцінювання знань, умінь і навичок в Єлисаветградському кавалерійському юнкерському (пізніше з 1902 р. – кавалерійському) училищі (1864–1916 рр.). Звертається увага на зміни, які відбувалися у змісті навчання закладу. Уточнюється спе- цифіка викладання загальноосвітніх предметів (Закону Божого, російської мови, історії, математики, ге- ографії, німецької чи французької мови) та спеціальних (тактики, військової топографії, фортифікації,
кінно-саперної справи, військової адміністрації, військового законознавства, іппології, артилерії). Висвіт- люються особливості засвоєння юнкерами предметів на основі звітів єлисаветградської військової комісії

Посилання

1. Бобровский П. Двадцатипятилетие юнкерских училищ / П. Бобровский. – СПб. : Типография Департамента Уделов, 1889. – 40 с.
2. Бобровский П. План учебной части в юнкерских училищах / П. Бобровский. – СПб. : Типография и литография С. Степанова, 1867. – 109 с.
3. Бобровский П. План учебной части в юнкерских училищах / П. Бобровский. – СПб. : Типография и литография С. Степанова, 1868. – 59 с.
4. Бобровский П. План учебной части в юнкерских училищах / П. Бобровский. – СПб. : Типография и литография С. Степанова, 1870. – 20 с.
5. Бобровский П. Юнкерские училища : в 3 т. / П. Бобровский. – СПб. : Я.А. Исаков, 1872– . – Т. 1 : Историческое обозрение их развития и деятельности. – 1872. – 515 с.
6. Бобровский П. Юнкерские училища : в 3 т. / П. Бобровский. – СПб. : Я.А. Исаков, 1872– . – Т. 2., Ч. 3 : Обучение и военное воспитание юнкеров. – 1873. – 685 с.
7. Бобровский П. Юнкерские училища : в 3 т. / П. Бобровский. – СПб. : Типография В.С. Балышева, 1872– . – Т. 3, Ч. 4 : Экономическое положение училища и достигаемые в них результаты. – 1876. – 265 с.
8. Варлиц И. Общие понятия о гигиене и о необходимости ознакомить офицеров с военной гигиеной / И. Варлиц // Военный сборник. – 1871. – № 10. – С. 177–196.
9. Исторический очерк Елисаветградского кавалерийского училища с воспоминаниями питомцев школы к столетию со дня основания училища / под. ред. С. Ряснянскаго. – Нью Йорк : Издание объединения бывших юнкеров Елисаветградского кавалерийского училища, 1965. – 239 с.
10. Михайлин С. Динамика содержания образовательного процесса в военно-учебных заведениях России (Вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.) : дисс. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. Михайлин ; Московский гуманитарный университет. – М., 2005. – 241 с.
11. Харламов В. Военное образование офицеров русской армии в период и после военных реформ (1860–1917 гг.) / В. Харламов. – Голицыно : Высшее пограничное училище, 1992. – 101 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
41-49
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ