ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

  • Н.М. Сіранчук
Ключові слова: комунікативний напрям, риторичний напрям, лексична компетентність, лексикословотворча робота, лексико-граматична робота

Анотація

У статті проведений аналіз існуючих методичних систем розвитку мовлення школярів з метою об- ґрунтування необхідності створення методичної системи формування лексичної компетентності молод- шого школяра. На основі розмежування дисертаційних досліджень на дослідження комунікативного спрямування та дослідження риторичного спрямування виділено шість груп досліджень, що розкрива- ють різні сторони формування лексичної компетентності молодшого школяра. Внаслідок аналізу визна- чено, що методична система формування лексичної компетентності молодшого школяра повинна базу- ватися на взаємозв’язку лексико-словотворчої та лексико-граматичної роботи з опорою на словниковий запас у межах вікового періоду.

Посилання

1. Айдарова Л.И. Психология усвоения языка (построение экспериментального курса на начальном этапе обучения): автореф. дис. на соискание научн. степени канд. псих. наук / Л.И. Айдарова. – М., 1982. – 37 с.
2. Бадер В.И. Грамматико-стилистический анализ текста как средство развития связной речи младших школьников: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук / В. И. Бадер. – Киев, 1987. – 22 с.
3. Глебова Е.Ф. Системный подход к обучению синтаксиса в средней школе: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук / Е.Ф. Глебова. – М., 1983. – 33 с.
4. Голуб Н.Б. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів українською лексикою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорія і методика навчання (українська мова)» / Н.Б. Голуб – К., 1997. – 24 с.
5. Ґудзик І.П. Компетентнісно орієнтоване навчання російської мови у початкових класах (у школах з українською мовою навчання): автореф. дис. на здоб. наук. ступеня доктора. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (російська мова)» / І.П. Ґудзик – К., 2008. – 39 с.
6. Давыдов В.В. Основные вопросы современной психологии детей младшего школьного возраста. Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии / В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова. – М. : Педагогика, 1978. – С. 180-205.
7. Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи. В защиту живого слова / Н.И. Жинкин. – М. : Просвещение, 1966. – С. 16-18.
8. Жуйков С.Ф. Психологические основы повышения эффективности обучения младших школьников родному языку / С.Ф. Жуйков. – М. : Педагогика, 1979. – 184 с.
9. Котик Т.М. Теорія і практика становлення та розвитку української дошкільної лінгводидактики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.02 / Т.М. Котик; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса). – О., 2005. – 40 с.
10. Коршун Т.В. Відбір лексики для початкового етапу засвоєння української мови (на матеріалі шкіл з російською мовою викладання): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02. / Т.В. Коршун. – К., 1995. – 24 с.
11. Кулибчук Л.М. Розвиток образного мовлення учнів 5-7-их класів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02. / Л.М. Кулибчук. – Одеса, 1999. – 20 с.
12. Кутенко Л.А. Особенности работы по обогащению и активизации словарного запаса младших школьников в условиях близкородственного двуязычия: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02. / Л.А. Кутенко. – К., 1986. – 22 с.
13. Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся: [монография] / Т.А. Ладыженская. – М. : Педагогика, 1975. – 255 с.
14. Лазаренко Н.І. Формування у молодших школярів поняття про слово у взаємозв’язку його лексичних та граматичних значень: (на матеріалі прикметника): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Н.І. Лазаренко. – К., – 1993. – 20 с.
15. Львов М.Р. Функционально-семантический подход к обучению морфемики и словообразованию в школьном курсе русского языка: автореф. дис. на соискание научн. степени докт. пед. наук / М.Р. Львова. – М., 1993. – 30 с.
16. Львов М.Р. Речь младших школьников и пути ее развития: [монография] / М. Р. Львов. – М. : Просвещение, 1975. – 176 с.
17. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2000. – 264 с.
18. Плиско К. М. Лінгводидактичні основи організації навчання української мови в загальноосвітній школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.02 / К.М. Плиско. – К., 1997. – 38 с.
19. Пономарьова К.І. Збагачення словникового запасу молодших школярів синонімами як засіб увиразнення мовлення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / К.І. Пономарьова. – К., 2002. – 20 с.
20. Попова Л.Б. Методика формирования лексических понятий у учащихся начальных классов (на матер. укр. яз.): автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. пед. наук: спец. 13.00.02. / Попова Л.Б. – Киев; Гос. пед. ин-т им. А. М. Горького, 1990. – 24 с.
21. Потоцкая Т.Ф. Словообразовательная работа как средство обогащения лексического запаса младших школьников (на материале украинского языка): автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. пед. наук: спец. 13.00.02. / Т.Ф. Потоцкая. – К., 1985. – 24 с.
22. Програма з української мови. Система розвивального навчання Ельконіна – Давидова. 1-4 класи. – Харків: «Незалежний науково-методичний центр», 2012. – 32 с.
23. Пронина Е.П. Структурно-семантический принцип и его реализация в школьном преподавании русского (родного) языка: автореф. дис. на соискание ученой степ. доктора пед. наук / Е.П. Пронина. – М., 1991. – 31 с.
24. Рамзаева Т.Г. Взаимосвязь лексики, словообразования и грамматики как методологическая основа обучения младших школьников русскому языку: автореф. дис. на соискание ученой степ. доктора пед. наук / Т.Г. Рамзаева. – Л., 1974. – 431 с.
25. Сіранчук Н.М. Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі навчання української мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Н.М. Сіранчук. – К., 2008. – 20 с.
26. Собко В.А. Формирование у учащихся начальных классов умений составить тесты описания: автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. пед. наук: спец. 13.00.02. / В.А. Собко. – Киев; Гос. пед. ин-т им. А.М. Горького, 1989. – 25 с.
27. Соловець Л.О. Робота над фразеологізмами як засіб формування культури спілкування молодших школярів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Л.О. Соловець. – К., 2004. – 20 с.
28. Ушакова О.С. Речевое воспитание в дошкольном детстве. Развитие связной речи: автореф. дис. на соискание ученой степ. доктора пед. наук / О.С. Ушакова. – М., 1996, – 40 с.
29. Федоренко Л. Закономерности усвоения родной речи: [монография] / Л. Федоренко. – М. : Просвещение, 1984. – 160 с.
30. Чепелюк Н.І. Збагачення словникового запасу учнів початкових класів дієслівними формами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02. / Н.І. Чепелюк; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – О., 2001. – 20 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
90-95
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ