ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

  • Т.Ф. Юркова
Ключові слова: підлітки, екологічні цінності, методика, фольклор, український фольклор, факультативний курс, форми роботи, позаурочна навчальна робота

Анотація

У даній статті визначено методичні засади формування екологічних цінностей підлітків засобами українського фольклору. Представлено організацію діяльності факультативного курсу «Природні скарби українського фольклору». Переваги його полягали в тому, що він відзначався високою цілісністю фольклорного змісту, систематизував знання в галузі українського фольклору, що містять значні резерви екологічного впливу на особистість. З упровадженням факультативного курсу створилися додаткові можливості врахування індивідуальних особливостей учнів підліткового віку, прагнення до самовиявлення в різних формах пізнавальної практичної діяльності екологічного спрямування.

Посилання

1. Бердоус Н.О. Пошук активних форм виховання ціннісного ставлення школярів до природи в позаурочний час / Н.О. Бердоус // Взаємодія школи та громадських екологічних організацій у вихованні ціннісного ставлення школярів до природи: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – С. 154-157.
2. Бешта И.А. Ценностные ориентации подростков / Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні: матеріали ІІ з’їзду Товариства психологів України (Київ, 23-28 вересня 1996 p.): У 16 т., 18 кн. / И.А. Бешта. – Т.2. – Симпозіум «Особистість: методологія, теорія, проблеми». – К., 1996. – С. 65-67.
3. Гуцало Т.А. Виховання ціннісного ставлення до природи у старших школярів у процесі позашкільної освіти / Т.А. Гуцало // Взаємодія школи та громадських
екологічних організацій у вихованні ціннісного ставлення школярів до природи: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – С. 202-204.
4. Державна національна програма «Діти України». – К., 1993. – 56 с.
5. Державна національна програма «Освіта» Україна XXI століття. – К. : Компас, 1992. – 70 с.
6. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология / С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. – Ростов-на-Дону: Из-во «Феникс», 1996. – С. 269.
7. Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою / М.І. Дробноход, Ф.В. Вольновач, С.Г. Іваненко. – К. : МАУП, 2000. – 76 с.
8. Экологическое и эстетическое воспитание школьников / Под ред. Л.П. Печко. – М. : Педагогика, 1984. – 136 с.
9. Жирська Г.Я. Формування гуманістичних цінностей старшокласників у позаурочній роботі / Г.Я. Жирська // Педагогіка і психологія. – К., 1996. – № 4. – С. 147-152.
10. Захлебный А.Н. Содержание экологического образования в средней общеобразовательной школе: теоретическое обоснование и пути реализации: автореф. дис. доктора пед. Наук; МГПИ им. В.И. Ленина / А.Н. Захлебный. – М., 1986. – 32 с.
11. Зотов В.В. Воспитание у младших школьников эмоционально-ценностного отношения к природе: автореф. дисс. кандидата пед. наук; Московский пед. гос. ун-т / В.В. Зотов. – М., 1998. – 16 с.
12. Іваненко О.Д. Твори в п’яти томах. Казки. Для молодших школярів / О.Д. Іваненко. – К. : Веселка, 1984 – Т. 1. – 286 с.
13. Концепція екологічної освіти України / Інструктивно-методичні матеріали. – К. : УДЕНЦ, 2000. – 18 с.
14. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С. 18.
15. Король О.В. Формування екологічної культури учнів V-VI класів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Навколишній світ»: автореф. дис. кандидата пед. наук; ІПВ АПН України / О.В. Король. – К., 1999. – 20 с.
16. Науменко Р.А. Екологічне виховання учнів 5-9 класів шкіл-інтернатів у позаурочний час: автореф. дис. кандидата пед. наук; Ін-т педагогіки АПН України / Р.А. Науменко. – К., 1994. – 23 с.
17. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. – К. : Шкільний світ, 2001. – 24 с.
18. Отношение школьников к природе / Под ред. И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной. – М. : Педагогика, 1988. – 128 с.
19. Прислів’я та приказки / Упоряд., передмова М. Дмитренка. – К. : Ред. Час опису «Народознавство», 2000. – 248 с.
20. Пустовіт Г.П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах: [навч.-метод. посіб.] / Г.П. Пустовіт. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 146 с.
21. Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах: [монографія] / Г.П. Пустовіт. – К. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 540 с.
22. Скутіна В.І. Традиції українського народу з природоохоронного виховання і їх використання у сучасній школі: дис. кандидата пед. наук: 13.00.01 / Скутіна В. І. – К., 1994. – 189 с. – Бібл.: С. 153-172.
23. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: [навч.-педаг.посіб] М.Г. Стельмахович. – К. : ІЗМН, 1997. – 239 с.
24. Сухомлинський В.О. Природа, праця, світогляд. Вибрані твори: У 5 т / В.О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 3. – С. 376.
25. Шаповал Л.В. Досвід В.О. Сухомлинського з організації природоохоронної діяльності учнів / Л.В. Шаповал. – Харків: ХДПУ, 1999. – Вип. 10 – Ч. 2. – 124 с.
26. Шмалєй С.В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу: [монографія] / С.В. Шмалєй. – Херсон: Літера, 2004. – 364 с.
27. Ясвин В.А. Психология отношения к природе / В.А. Ясвин. – М. : Смысл, 2000. – 456 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
139-144
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ