ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТУ «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Т.В. Батрак
Ключові слова: професійна підготовка, готовність, зарубіжна література, сучасний, самовизначення, полікультурний

Анотація

У статті розглядається проблема професійної підготовки майбутніх вчителів предмету «Зарубіжна література», аналізується поняття «підготовка» та «готовність» у контексті педагогічної освіти. Осо- бливу увагу автор приділяє виховному потенціалу зарубіжної літератури як виду мистецтва та носію національних та інтернаціональних морально-естетичних цінностей, що впливає на формування осо- бистісних якостей студента, сприяє культурно-естетичному самовизначенню та розвитку полікультур- них якостей майбутнього педагога; автор підкреслює необхідність вивчення сучасної зарубіжної літе- ратури та культури для формування професійних якостей майбутнього педагога

Посилання

1. Волощук Є. Західні літературознавчі концепції – вітчизняній методиці / Є. Волощук // Зарубіжна література. – 1999. – № 11. – С. 7
2. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_5x/pg_irwjos/index.htm.
3. Зязюн І. Естетичні засади педагогічної майстерності / І. Зязюн // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету імені В. Короленка. Серія «Педагогічні науки». – Вип. 5. – Полтава, 2008. – С. 5–11.
4. Кондрашова Л. Моральна психологічна готовність студента до вчительської діяльності / Л. Кондрашова. – К. : Вища школа, 1987. – 286 с.
5. Куревина О. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста / О. Куревина. – М. : ЛИНКА–ПРЕСС, 2003. – 176 с.
6. Мирошниченко Л. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : [підручник] / Л. Мирошниченко. – К. : Вища школа, 2007. – 415с.
7. Мойсеїв І. Зарубіжна література в людинотворчому вимірі: Книга для вчителя / І. Мойсеїв. – К. : Генда, 2003. – 218c.
8. Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.
9. Психологический словарь / [под общ. ред. В. Зинченко, Б. Мещерякова.] – 2-е изд., перераб. и доп. – M. : Педагогика, 1983. – 448 с.
10. Семашко О. Естетичне виховання в умовах нової соціальної естетичної реальності в Україні / О. Семашко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету імені В. Короленка. Серія «Педагогічні науки». – Вип. 5. – Полтава, 2008. – С. 5–11.
11. Столович Л. Жизнь – творчество – человек: Функции художественной деятельности / Л. Столович. – М., 1985. – 216 c.
12. Троцко Г. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... докт. пед. наук / Г. Троцко ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПНУ. – К., 1997. – 54 с
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
150-154
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ