ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА»

  • Т.Я. Богодист
Ключові слова: етика, прикладна етика, загальна етика, професійна етика, професійно-етична компетенція, професійна підготовка

Анотація

У статті розглядаються проблеми теоретичного обґрунтування категорії професійної етики в психолого-педагогічній літературі. Зокрема, у статті наведені приклади визначення поняття «професійна етика» вітчизняними та зарубіжними науковцями; розглянуте поняття «професійна етика» у порівнянні з поняттями «загальна етика» і «прикладна етика»; окреслені різносторонні підходи до аналізу поняття професійної етики в наукових дослідженнях; поданий аналітичний огляд трактування професійної ети- ки як педагогічної категорії. На основі проаналізованого матеріалу визначені підходи до трактування професійної етики судноводія як представника однієї з професій, до яких висуваються підвищені мо- ральні вимоги за умов протікання професійної діяльності в постійних стресових умовах

Посилання

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста / Д.С. Авраамов. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 224 с.
2. Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы / Р.Г. Апресян. – М. : ИФ РАН, 1995. – 353 с.
3. Этика профессии: миссия, кодекс, поступок [монография] / [В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов]. – Тюмень : НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2005. – 378 с.
4. Зеленов Л.А. Прикладная этика и управление нравственным воспитанием / Л.А. Зеленов. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1980. – 284 с.
5. Попов Л.А. Этика: курс лекций / Л.А. Попов. – М. : Центр, 1998. – 160 с.
6. Этика : [энциклопедический словарь] / [под ред. Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова]. – М. : Гардарики, 2004. – 472 с.
7. Профессиональная этика в PR и рекламе : тезисы докл. и сообщений Всерос. научно-практ. конф. Санкт-Петербург, 28–29 июня 2001 г. / Российский гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). – СПб., 2001. – 138 с.
8. Санникова И.Н. Кодекс этики и профессиональные ценности бухгалтера / И.Н. Санникова // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2006. – № 1. – С. 18–23.
9. Цвык В.А. Профессиональная этика в системе этического знания / В.А. Цвык // Профессиональная этика в современном обществе : сборник статей / под общ. ред. В.А. Цвыка. – № 5. – М. : Экон-информ, 2011. – С. 85–89.
10. Horn R.C On Professions, Professionals, and Professional Ethics. / R.C Horn. – Malvern, Pn : American Institute for Property and Liability Underwriters, 1978. – 114 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
155-158
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ