ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • К.Л. Бойко
Ключові слова: професійне становлення, етапи, майбутній судноводій, спеціаліст, самовдосконалення, професіоналізація, професійна готовність

Анотація

У статті розглядається питання професійного становлення майбутніх спеціалістів морської галузі та його етапів. Подано погляди різних авторів на періодизацію професійного становлення фахівця та основні фактори впливу на ефективність професійного розвитку та його вплив на особистісний роз- виток. Описані первинні характеристики особистості, які значною мірою визначають кінцевий успіх формування випускника як професіонала, його професійну готовність та її рівень. Доведено, що самов- досконалення на кожному етапі професійного становлення відіграє важливу та майже вирішальну роль, оскільки особистісні характеристики майбутнього спеціаліста впливають на кінцевий успіх формуван- ня випускника як професіонала, його успішність та досягнення в професійній діяльності.

Посилання

1. Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности / Л.И. Анцыферова. – М. : Наука, 1981. – 366 c.
2. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности : [учебное пособие для вузов] / В.А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.
3. Бондаренко З.П. Деякі аспекти професійної підготовки студентів в умовах ВНЗ / З.П. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Bondarenko.pdf.
4. Винославська О.В. Психологія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Винославська ; ред. О.В. Винославська. – К. : ІНКОС, 2005. – 352 с.
5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – М. : Академия, 2004. – 304 с.
6. Кокун О.М. Методологічні засади та практичні заходи психофізіологічного забезпечення професійного становлення фахівця : збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка ; Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / О.М. Кокун [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=4&us_publication=837.
7. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / Т.І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.
8. Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі [монографія] / [С.Д. Максименко, Г.В. Куценко-Лада, Н.В. Пророк та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 400 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
159-164
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ