ДІАГНОСТИКА МОТИВІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З РІВНЕМ СФОРМОВАНОСТІ УМІНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ

  • Т.В. Мунтян
Ключові слова: мотивація, внутрішні та зовнішні мотиви навчальної діяльності, уміння самоорганізації

Анотація

У статті розглядаються питання мотивації та самоорганізації навчальної діяльності студенів вищих навчальних закладів. Охарактеризовано внутрішні та зовнішні мотиви навчальної діяльності студен- тів. Описано основні компоненти самоорганізації та необхідність формування умінь самоорганізації на всіх етапах навчання. Представлено результати тестування студентів першого і третього курсів, яке діагностувало рівень сформованості самоорганізації студентів (за методикою діагностики особливостей самоорганізації А.Д. Ішкова) та виявило основні мотиви навчання (за модифікованою методикою на основі мотиваційної теорії Херцберга). Доведено прямий зв’язок рівня сформованості умінь самоорганізації з мотивами навчальної діяльності.

Посилання

1. Абдуллина О.А. Личность студента в процессе формирования профессиональной подготовки / О.А. Абдуллина // Высшее образование в России. – 1993. – № 4. – С 33–54.
2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / А.С. Белкин. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 192 с.
3. Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка / Л.И. Божович // Изучение мотивации поведения детей и подростков. – 1972. – № 6. – С. 41–42.
4. Ильин Е. Мотивация и мотивы / Е. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 508 с.
5. Ишков А.Д. Связь компонентов самоорганизации и личностных качеств студентов с успешностью в учебной деятельности : автореф. дисс. … канд. психол. наук / А.Д. Ишков ; Изд-во Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. – М., 2004. – 24 с.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
7. Малихін О.В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : [монографія] / О.В. Малихін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 307 с.
8. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П.М. Якобсон. – М. : Просвещение, 1969. – 124 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
169-174
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ