ЧИННИКИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ШКОЛИ

  • В.О. Семанчина
Ключові слова: управлінська культура, управлінська культура керівника загальноосвітнього закладу, передумови та чинники процесу формування управлінської культури, традиції та принципи керування школою

Анотація

У статті розглядаються чинники, які впливають на процес формування не тільки майбутнього керівника, а також його управлінської культури – основи успішного менеджменту в будь-якій сфері ді- яльності. Вивчення та розкриття цього питання сприяє процесу формування управлінської культури особистості. Воно було та залишається нагальним сьогодні в умовах перебудови та переосмислення освітнього простору, євроінтеграції та модернізованого підходу до розуміння людини-професіонала, людини-управлінця з новим критичним сприйняттям дійсності. У статті також вивчаються й нові вимо- ги до загальної культури управління загальноосвітнім навчальним закладом та трудовим колективом. Розкриваються головні передумови формування управлінської культури сучасного керівника загально- освітнього навчального закладу та вивчаються основні традиції управління школою сьогодні.

Посилання

1. Даниленко Л.І., Зайченко О.І., Софій Н.З. Менеджмент керівників закладів дошкільної і по чаткової освіти / За заг. ред. Л. Даниленко. Всеукраїнський фонд «Крок за
кроком». – К. : СПД ФО Пара шин К.С., 2009. – с. 112.
2. Конаржевський Ю.А. Внутришкольный менеджмент / Ю.А. Корнжевский. – М., – 1996. – С. 120-126.
3. Кращенко Ю.П. Методики самопізнання майбутнього лідера: зб. Тестових методик / М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко. – 2-ге вид. – Полтава: Шевченко Р.В., 2012. – 116 с.
4. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель. Элементы психологии менеджмента в повседневной работе / Р.Л. Кричевский. – М Дело, 1993. – 352 с.
5. Пономаренко Т.О. Теоретичні засади культуро відповідного управління дошкільною освітою: [монографія] / Т.О. Пономаренко. – Луганськ: Вид-воДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2008. – 272 с.
6. Ушаков К.М. По пути осознания совместных целей. Некоторые элементы технологии управления / К.М. Ушаков // Директор школы. – 1993. – № 2. – С. 31-35.
7. Ушаков К.М. Управленческие концепции: взгляд на организацию / К.М. Ушаков // Директор школы. – 1994. – № 3. – С. 24-29.
8. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния / В.М. Шепель. – М. – 1994. – 180 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
185-190
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ