МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • Л.Є. Сігаєва
  • Т.І. Білобровко
Ключові слова: моніторинг, освіта, якість освіти, освітній моніторинг, педагогічний моніторинг, управлінська якість освіти

Анотація

У статті розглядається проблема моніторингу якості освіти при підготовці майбутніх фахівців у ВНЗ; охарактеризовано дефініцію «моніторинг» та визначено її зміст; проаналізовано різні погляди вчених на моніторинг у сфері освіти; доведено, що проблема якості освіти нерозривно пов’язана з проблемою моніторингових досліджень.

Посилання

1. Андреев В.И. Эвристика для творческого саморазвития. Учеб. пособие для вузов / В.И. Андреев. – Казань, 1994. – 247 с.
2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. Учебное пособие. – Екатеринбург, 2000.
3. Внутривузовский мониторинг как средство управления качеством образования. – М., 2003.
4. Доброскок І.І. Моніторинг якості вищої освіти: дефінітивний аналіз. [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://go.mail.ru
5. Закон України «Про вищу освіту» 2014 р. [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://go.mail.ru/se
6. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. Книга 1. – Спб.: Издательство «Образование-Культура», 1998. – 344 с.
7. Митина О.А., Бершадский М.Е. Мониторинг и его влияние на результативность естественнонаучного и математического образования. [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.jurnal.org/articles/2008/ped44.html
8. Орлов А.А. Формирование педагогического мышления // Советская педагогика. – № 1. – 1990.
9. Полонский В.М. Критерии и методы оценки качества научно-педагогических исследований. – М., 2006.
10. Талых А.А. Особенности технического творчества студентов педагогических вузов. – Петрозаводск: КГПУ, 2004.
11. Управление качеством: учебник для студентов вузов, обучающихся специальностям экономики и управления / под ред. Ильенковой С.Д. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-ДАНА, 2009. – 352 с.
12. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества образования. – М. : Педагогическое общество России, 2000. – 320 с
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
190-195
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ