ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

  • Н.М. Стеценко
Ключові слова: активні методи навчання, ділова гра, моделювання, менеджер освіти, управлінське рішення

Анотація

У статті розглядаються питання використання ділової гри як активного методу навчання майбутніх менеджерів освіти, проаналізовано підходи до визначення поняття «ділова гра». Ділова гра розглядається як один із засобів моделювання професійної діяльності у навчальному процесі, що надає можливість виявляти та узгоджувати особливості діяльності учасників виробничих процесів, відпрацьовувати обґрунтування й прийняття управлінських рішень, розвивати і закріплювати професійні знання і
формувати навички їх творчого використання у практичній діяльності. Висвітлено особливості різних видів ділової гри, запропоновано ділову гру, що може використовуватися під час викладання дисципліни «Техніка управлінської діяльності». Описано один із варіантів використання методу «шести капелюхів мислення».

Посилання

1. Арутюнов Ю.С. О классификации методов активного обучения / Ю.С. Арутюнов, Н.В. Борисова, С.Г. Колесниченко // Межведомственная школа-семинар по активным методам обучения «Применение активных методов обучения в учебном процессе»: тез. докл. – Рига, 1983. – С. 21-24.
2. Балеев А.А. Активные методы обучения / Балеев А.А. – М., 1986. – С. 45.
3. Козлова О.В. Деловые игры и их роль в повышении квалификации кадров / Козлова О.В., Разу М.Л. – М. : Знание, 1978. – 64 с.
4. Коротяев Б.И. Учение – процесс творческий / Б.И. Коротяев. – М. : Просвещение, 1989. – 160 с.
5. Митник З.М. Ділові ігри як технологія формування управлінських умінь та їх значення у професійній підготовці студентів-медиків / З.М. Митник // Ліки України плюс. – 2010. – № 1. – С. 10-12.
6. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
7. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение: [учебник] / В.Я. Платов. – М. : Профиздат, 1991. – 192 с.
8. Полак Л.Б. Ділова гра як спосіб організації пізнавальної діяльності / Л.Б. Полак // Директор школи – 2003. – № 2. – С. 7-8.
9. Сыроежин И.М. Очерки теории производственных организаций / И. Сыроежин. – М. : Экономика, 1970. – 247 с.
10. Бєлкін І.В. Педагогічні умови виконання ділових ігор у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//nauka.kushnir.mk.ua/?p=24654.
11. Метод «шести капелюхів мислення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//vsi.com.ua / metod–shesti-kapeljuhiv-mislennja-edvarda-de-bono/.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
196-201
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ