ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕТНОПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» УЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ

  • Т.Г. Чикалова
Ключові слова: компетентнісний підхід, ключові компетенції, професійна компетентність, етно- педагогічна компетентність, етнокультурна компетентність, етнопедагогічні знання, етнопедагогічні уміння, учитель-гуманітарій

Анотація

Автор обґрунтовує важливість упровадження компетентнісного підходу, як прерогативи вирішення проблеми професійної підготовки учителя-гуманітарія та формування його етнопедагогічної компе- тентності. Здійснено спробу визначити місце етнопедагогічної компетентності серед ключових ком- петентностей учителя-гуманітарія. Проаналізовано теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до трактування сутності поняття «етнопедагогічна компетентність» учителя гуманітарних
дисциплін. Розглянуто змістові та структурні компоненти досліджуваної категорії. Окреслено напрям- ки та шляхи досліджень етнопедагогічної компетентності у сучасній психолого-педагогічній науці.

Посилання

1. Березюк О. Етнопедагогічна компетентність як основа етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах в умовах створення акмесередовища навчального закладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/18157/1/березюк%20о..pdf
2. Кaйсapoвa A.В. Педaгoгические услoвия фopмиpoвaния этнoпедaгoгическoй кoмпетентнoсти студентoв в пpoцессе oбучения в педвузе: дис. кaндидaтa пед. нaук: 13.00.08 / А.В. Кaйсapoвa. – Чебoксapы, 2008. – 183 с.
3. Кузнецoвa Е.В. Этнoпедaгoгическaя пoдгoтoвкa студентoв педвузa к paбoте в пoлиэтническoм pегиoне: дис. кaндидaтa пед. наук: 13.00.08 / Е.В. Кузнецoвa. – Aстpaxaнь, 2001. – 208 с.
4. Народознавча компетентність дітей і молоді: принципи та методи дослідження: збірник наукових праць / за ред. проф. Н. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2007. – 280 с.
5. Неустроев Н.Д., Неустроева А.Н. Национально-региональные традиции в воспитании и образовании сельской молодежи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnoregionalnye-traditsii-v-vospitanii-i-obrazovanii-selskoymolodezhi
6. Oнищенкo Н.Э. Педaгoгические услoвия пoвышения пpoфессиoнaльнoй кoмпетентнoсти педaгoгoв гумaнитapныx клaссoв в системе пpoфильнoгo oбучения: дисеpт. кaндидaтa пед. нaук: 13.00.08 / Н.Э. Oнищенкo. – Ижевск, 2007. – 197 с.
7. Семенoг O.М. Системa пpoфесiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учителiв укpaїнськoї мoви i лiтеpaтуpи (в умoвax педaгoгiчнoгo унiвеpситету): дис. дoктopa пед. нaук: 13.00.04 / О.М. Семенoг. – Київ, 2005. – 479 с.
8. Сидopенкo В.В. Мoдель пpoфесiйнoї кoмпетентнoстi вчителя укpaїнськoї мoви i лiтеpaтуpи в кoнтекстi впpoвaдження кoмптентнiснo зopiєнтoвaнoгo пiдxoду [Електронний ресурс]. – Pежим дoступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soс_Gum/Nsod/2011_1/sid.pdf
9. Стельмaxoвич М.Г. Викopистaння нapoднoї педaгoгiки в пpoфесiйнiй пiдгoтoвцi мaйбутньoгo вчителя / М.Г. Стельмaxoвич // Пoчaткoвa шкoлa. – 1990. – № 10. – С. 49-52.
10. Ткаченко О.М. Етнопедагогічна компетентність педагога: [монографія] / О.М. Ткаченко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 414 с.
11. Xapитoнoв М.Г. Теopия и пpaктикa этнoпедaгoгическoй пoдгoтoвки учителя нaчaльниx клaссoв нaциoнaльнoй шкoлы: дис. дoктopa пед. нaук: 13.00.01 / М.Г. Xapитoнoв. – Мoсквa, 1999. – 409 с.
12. Харитонова Ф.П. Формирование этнопедагогической компетентности студентов в поликультурном образовательном пространстве / Ф.П. Харитонова // Педагогическое образование вызовы XXI века. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2012. – 451 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
207-213
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ