МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

  • М.М. Дяченко-Богун
Ключові слова: здоров’я, здоров’язбережувальні технології, здоров’язбережувальне середовище, модернізація освіти, інтерактивні методи навчання, індивідуалізація навчального процесу, компетентнісний підхід, професійна кваліфікація

Анотація

У статті розглядаються основні напрямки модернізації підготовки майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. Виокремлено і обґрунтовано сутнісні характеристики специфічних рис сучасної особистісно-розвивальної освіти і вимоги до про- фесійної компетентності майбутніх фахівців природничих дисциплін. Вказується на необхідність вико- ристання інтерактивних методів навчання, індивідуалізації навчального процесу, широкого залучення
сучасних мультимедійних та інтернет-технологій. Вказані напрями модернізації освітнього процесу у вищих навчальних закладах дозволять забезпечити якісну трансформацію підготовки майбутніх учите- лів біології до реалізації здоров’збережувальних технологій на рівні кращих світових стандартів.

Посилання

1. Біла книга національної освіти України : [проект] / за ред. В.Г. Кременя. – К., 2009. – 376 с.
2. Тихомирова Л.Ф. Теоретико-методические основы здоровьесберегающей педагогики : дисс. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль, 2004. – 339 с.
3. Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття / В.П. Андрущенко, В.І. Бондар // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Вип. 28. – Миколаїв : МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2010. – С. 12–20.
4. Вардуни Т.В. Трансформация теорий и содержания биологического образования учителей в ХХ веке как предпосылка проектирования его современных моделей : автореф. дисс. … докт. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Т.В. Вардуни. – Ростов-на-Дону, 2007. – 44 с.
5. Стрижак С.В. Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / С.В. Стрижак. – Полтава, 2005. – 237 с.
6. Горащук В.П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В.П. Горащук. – Х., 2004. – 58 с.
7. Пашков А.Г. Теоретико-методические основы профессионального образования / А.Г. Пашков // Педагогика профессионального образования : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / [Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков] ; под ред. В.А. Сластенина. – 3-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – С. 5–36.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
228-233
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ