АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИБОРУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

  • С.Б. Бєляєв
Ключові слова: зміст професійної освіти, компетентнісний підхід, діяльнісний підхід, технологічний підхід, системний підхід

Анотація

У статті розглядається проблема вибору концептуального підходу до формування змісту професій- ної педагогічної підготовки. Здійснено аналіз практичних підходів, на основі яких традиційно відбу- валося формування змісту освіти та проаналізовано перспективи вибору концептуального підходу на основі сучасних наукових теорій.

Посилання

1. Драч І.І., Чернишова Є.Р. Особливості освітньої діяльності у сучасній вищій школі / І.І. Драч, Є.Р. Чернишова // Теорія та методика управління освітою. – № 3. – 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10dramhc.pdf.
2. Козарь Т.П. Реформування змісту освіти як пріоритет державної освітньої політики / Т.П. Козарь // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2009. – № 4. – С. 48–51. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://firearticles.com/socialna-politika/89-reformuvannya-zmistu-osviti-yakprioritet-derzhavnoyi-osvitnoyi-politiki-kozar-t-p.html.
3. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова: монографія [текст] / Л.В. Коваль. – Донецьк: Юго-восток, 2009. – 375 с.
4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики [колективна монографія] / [Н.М. Бібік, Л.С. Ващенко, О.І. Локшина, О.В. Овчарук, Л.І. Паращенко, О.І. Пометун, О.Я. Савченко та ін]; під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.
5. Зязюн І.А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи [текст] // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: [монографія] / І.А. Зязюн. – К.; Глухів : РВВ ГДПУ. – 2005. – С. 10–18.
6. Химинець В.В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [текст] / В.В. Химинець // Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.
7. Полякова Г.А. Вплив освітнього середовища вищого навчального закладу на формування професійної компетентності фахівця / Г.А. Полякова // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 78–87.
8. Образцов П.И., Ахулкова А.И., Черниченко О.Ф. Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной технологии обучения: учебно-методическое пособие / Под общ. ред. профессора П.И. Образцова. – Орел: ОГУ, 2003. – 94 с.
9. Дубасенюк О.А., Семенюк Т.В., Антонова О.Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності: монографія / О.А. Дубасенюк, Т.В. Семенюк, О.Є. Антонова. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т. – 2003. – 193 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
7-12
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ