ЗМІСТ І МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • В.В. Бойченко
Ключові слова: педагогічне мислення, майбутні вчителі, діагностика, типи мислення, рефлексія

Анотація

На основі аналізу наукових джерел розглянуто сутність педагогічного мислення; сформульовано власне визначення цього поняття, як інтегративної характеристики, що базується на ґрунтовних знаннях про особливості педагогічної діяльності, забезпечує узагальнене й опосередковане відображення професійної реальності, адекватне висунення і вирішення професійних завдань. Визначено компоненти педагогічного мислення майбутнього вчителя, конкретизовано критерії і показники його розвитку. Розкрито зміст і окремі аспекти констатувального етапу експерименту, спрямованого на виявлення домінуючого типу мислення майбутніх педагогів, а також властивого їм рівня рефлексивності. Встановлено, що для ефективного розвитку педагогічного мислення необхідне гармонійне поєднання логічного та практичного мислення, посилення уваги до формування творчого потенціалу майбутніх учителів. З’ясовано, що більшість майбутніх учителів характеризується недостатнім рівнем розвитку рефлексивності, що знижує їх здатність до самореалізації у педагогічній діяльності, зумовлює неадекватність самооцінки, невміння творчо підходити до вирішення педагогічних завдань, розпорошення уявлення про професійно значущі якості та вміння, механізми їх розвитку.

Посилання

1. Зубрик А.Р. Модель формування продуктивного педагогічного мислення вчителів гуманітарних дисциплін: психолого-педагогічні умови, критерії та рівні сформованості / А.Р. Зубрик // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2009. – № 2. – С. 58–68.
2. Зубрик А.Р. Структура, особливості та умови формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів іноземних мов / А.Р. Зубрик // Наукові записки. Серія: Педагогіки. – 2010. – № 1. – С. 251–255. 3. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / А.В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. – № 5. – С. 45–57.
4. Лісіна Л.О. Теоретичні основи формування педагогічного мислення майбутнього вчителя / Л.О. Лісіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2015/797-142506286.pdf.
5. Пискунова Е.В. Профессиональная педагогическая рефлексия в деятельности и подготовке педагога / Е.В. Пискунова // Вестник ТГПУ. – 2005. – Вып. 1 (45). – С. 62–66.
6. Степанов С.Ю. Психология рефлексии: проблемы и исследования / С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов // Вопросы психологии. – 1985. – № 4. – С. 31–40.
7. Суворова Н.Г. Интерактивное обучение: новые подходы / Н.Г. Суворова // Учитель. – 2000. – № 1. – С. 25–27.
8. Туринцева Л.В. Педагогічне мислення, як об’єкт дослідження психологічної служби / Л.В. Туринцева. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://VKhnpu_psykhol.2013_46(2)_31pdf.
9. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: методика продуктивного обучения: пособие для учителя / А.В. Хуторской. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 320 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
12-17
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ