РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПТНЗ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

  • А.В. Булах
Ключові слова: учні ПТНЗ, підприємницька компетентність, професійна підготовка, педагогічні умови, експеримент, критерії та рівні, показники

Анотація

Стаття присвячена розкриттю фактів про реалізацію педагогічних умов формування такої професій- ної якості майбутнього фахівця, як підприємницька компетентність. Приводиться теоретичне обґрун- тування і описується практичне здійснення виділених педагогічних умов формування підприємницької компетентності учнів ПТНЗ швейного профілю в процесі навчання. Автор доводить взаємодоповнюва- ність досліджуваних умов, а також наводить критеріально-рівневий апарат експериментальної роботи з даної проблематики.

Посилання

1. Педагогічні технології у безперервній професійній освіті : монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик та ін. ; за ред. С.О. Сисоєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.
2. Коваленко О.В. Формування економічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коваленко О.В.. – Луганськ, 2014. – 248 с.
3. Собчук О.М. Технологія економічної освіти старших підлітків : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Собчук О.М. – Івано-Франківськ, 1997. – 194 c.
4. Ничкало Н.Г. Теорія і методика професійної освіти: сучасний дослідницький стан і перспективи / Н.Г. Ничкало // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – № 1. – C. 6–26.
5. Обухова Т.В. Формирование профессиональной предпринимательской компетентности (на примере факультета технологии и предпринимательства) : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Обухова Т.В. – М., 2012. – 203 с.
6. Тандир Л.В. Формування мотиваційного компоненту творчого потенціалу студентів у професійній підготовці / Л.В. Тандир // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти : матеріали методол. семінару АПН України (Київ, 16 груд. 2004 р.) / упоряд. С.Д. Максименко. – К., 2005. – С. 668–673.
7. Бим И.Л. Концептуальные основы современного обучения иностранным языкам и их соотнесенность с концептуальными основами 12-летней школы. На пути к 12-летней школе: Сборник научных трудов / Под ред. Ю.И. Дика, А.В. Хуторского. – М.: НОСО РАО, 2010. – С. 107–112.
8. Скиба М.Є. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю: навч. посіб. / М.Є. Скиба, О.М. Коханко. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 322 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
18-22
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ