ЗНАЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  • І.І. Ворона
Ключові слова: латинська мова, міжмовна комунікація, запозичення, медична термінологія, ультурологічне значення, афоризми

Анотація

У статті розкрито роль латинської мови у процесі міжкультурної комунікації, вказано на те, що наповнення занять латинської мови гуманітарним змістом допоможе розвитку мислення, творчих здібностей особистості. Вивчення латинської мови допомагає формувати якісно нові здібності студентів, які в майбутньому зможуть забезпечити високу ефективність професійної та громадської діяльності.

Посилання

1. Боровский Я.М. Латинский язык Ломоносова / Я.М. Боровский // Собрание сочинений М.В. Ломоносова. – Т. 4. – М.; Л., 1962. – 65 с.
2. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества / В. Гумбольдт // Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – 298 с.
3. Мусорин А.Ю. Преподавание латинского языка в неязыковом вузе / А.Ю. Мусорин // Материалы 1-й метод. конф. профессорско-препод. состава Института экономики и менеджмента. – Новосибирск, 1999. – С. 32–34.
4. Пилипів О.Г. Культурологічний аспект викладання латинської мови в системі університетської освіти / О.Г. Пилипів, Л.В. Мисловська // Вища освіта України. – 2003. – № 4. – С. 80–84.
5. Подосинов А.В. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру / А.В. Подосинов, Н.И. Щавелева. – М.: Флинта, 1998. – 354 с.
6. Ревак Н.Г. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) / Н.Г. Ревак, В.Т. Cулим // 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 415 с.
7. Румик O.Л. Щoдo гумaнiтaрнoгo aспeкту при вивчeннi латинської мoви / O.Л. Румик // Вiсник Днiпрoпeтрoвськoгo унiвeрситeту. Сeрiя: «Мoвoзнaвствo». – 2010. – Т. 18. – Вип. 16. – С. 299–304.
8. Тронский И.М. Очерки с истории латинского языка / И.М. Тронский. – М.: Молодая гвардия, 1953. – С. 212–214.
9. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы терминологии / М.Н. Чернявский. – М.: Медицина, 2000. – С. 116–118.
10. Чуракова Л.П. Латинсько-український та українсько-латинський словник / Л.П. Чуракова. – К. : «Чумацький шлях», 2009. – 612 с.
11. Vossen C. Mutter Latein und ihre Töchter / Carl Vossen. – Düsseldorf : Buchhaus Stern-Verlag GmbH & Co. KG, 1984. – 288 s.
12. Stroh W. Latein ist tot, es lebe Latein!: Kleine Geschichte einer großen Sprache / Wilfried Stroh. – Berlin : List, 2007. – 276 s.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
27-32
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ