СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • І.В. Гириловська
Ключові слова: якість, показник, професійна підготовка, кваліфікований робітник, випускник, про- фесійно-технічний навчальний заклад

Анотація

Стаття присвячена проблемі професійної підготовки робітничих кадрів у сфері професійно-техніч- ної освіти. В ній окреслено вимоги до сучасного робітника; здійснено аналіз існуючих у професій- но-технічних навчальних закладах показників якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; висвітлено новий погляд на складові професійної підготовки та надано їм характеристику. Коротко представлені напрямки подальших досліджень.

Посилання

1. Борисюк А.С. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога: дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / А.С. Борисюк ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 390 с.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
3. Довідник сучасних професій / уклад. Л.О. Дриль. – Х. : Торсінг плюс, 2010. – 416 с.
4. Ничкало Н.Г. Професійна освіта і навчання в країнах Європейського Союзу та Україні у перспективних вимірах / Н.Г. Ничкало // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : зб. матеріалів Міжн. науково-практичної конференції, 22–24 квітня 2009 р., Київ, Житомир / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. – К. : КІМ, 2009. – С. 122–134.
5. Професіограми. [Електронний ресурс] // Портал професійного консультування / авт. проекту: С.О. Сисоєва, В.В. Осадчий. – Режим доступу: http://profi.org.ua/profes/in.shtml.
6. Савіщенко В.М. Педагогічні умови формування професійно значущих якостей майбутнього юриста в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В.М. Савіщенко. – Запоріжжя, 2008. – 263 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
32-35
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ