МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

  • Т.О. Голубенко
Ключові слова: міждисциплінарна інтеграція, міжпредметні зв’язки, напрямки міжпредметних зв’язків, соціальна робота, професійна підготовка соціальних працівників

Анотація

У статті окреслено прикладний аспект міждисциплінарної інтеграції у професійній підготовці фахівців за спеціальністю «Соціальна робота» шляхом інтегрування змісту нормативних навчальних дисциплін. Зосереджується увага на міждисциплінарних зв’язках у процесі вивчення навчальних дисциплін професійного спрямування за спеціальністю «Соціальна робота». Розглядаються умови для подальшої ефективної професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Соціальна робота»

Посилання

1. Вайнола Р.Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Р.Х. Вайнола. – К., 2009. – 542 с.
2. Голубенко Т.О. Метод практичних ситуацій у процесі роботи експериментальної студії «Основи патронажної роботи з людьми похилого віку» / Т.О. Голубенко: методичні рекомендації. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 45 с.
3. Голубенко Т.О. Організація патронажної роботи з людьми похилого віку, як складова практики студентів спеціальності «Соціальна робота»: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Т.О. Голубенко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 134 с.
4. Голубенко Т.О. Основи патронажної роботи з людьми похилого віку / Т.О. Голубенко: методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 135 с.
5. Голубенко Т.О. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку / Т.О. Голубенко: навчальний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 163 с.
6. Голубенко Т.О. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Т.О. Голубенко. – К., 2015. – 227 с.
7. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – Київ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.
8. Карпенко О.Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти : монографія / О.Г. Карпенко за ред. С.Я. Харченко. – Дрогобич: Коло, 2007. – 374 с.
9. Коломієць А.М. Міжпредметні зв’язки у контексті проблеми інтеграції / А.М. Коломієць, Д.І. Коломієць // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 1999. – № 2. – С. 61–66.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
36-40
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ