КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

  • М.І. Демір
Ключові слова: інтерпретаційна культура, критерій, показник, рівень, майбутній учитель музики

Анотація

У статті уточнені поняття «критерій», «показник», «рівень». Визначено критерії інтерпретаційної культури майбутніх учителів музики, виявлено показники сформованості цих компонентів, охарактеризовано рівні сформованості означеного феномена.

Посилання

1. Улятовская Е.А. Подготовка будущих учителей по активизации самостоятельной познавательной деятельности младших школьников: Автореф. дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.04. – Измаил, 1998. – 21 с.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
3. Курлянд З.Н. Формирование и развитие профессиональной устойчивости учителя: автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.01. – Одесса, 1992. – 39 с.
4. Савченко С.В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді у позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору: автореф. дис. ... доктора пед. наук: 13.00.05 / Луганський нац. пед. ун-т. – Луганськ, 2004. – 43 с.
5. Блощинський І.Г. Обґрунтування критеріїв і показників ефективності процесу формування адекватної самооцінки курсантів у навчальному процесі ВВЗО / І.Г. Блощинський // Наукові записки. – Вінниця: ВАТ «Віноблдрукарня», 2001. – Вип. 4. – С. 74–76. – (Педагогіка і психологія).
6. Булах І.Є. Сучасні підходи до встановлення критерію «склав / не склав» у системі американських медичних ліцензійних іспитів / І.Є. Булах, І.М. Шило // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 230–236.
7. Іщенко Т.Д. Фахове навчання в системі безперервної аграрної освіти / Т.Д. Іщенко. – К.: Аграрна освіта, 2000. – 242 с.
8. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М.: «Педагогика», 1988. – 190 с.
9. Лук’яненко І.Г. Економетрика: підручник / І.Г. Лук’яненко, Л.І. Краснікова. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 494 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
46-50
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ